Odluka o odabiru Programa/projekata organizacija civilnog društva za 2015. godinu

I.

Na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2015. godini Klasa: 400-01/15-01/2, Urbroj: 2186/016-01-15-2 od 10. srpnja 2015. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), koji je objavljen na službenim Internet stranicama grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) dana 10.07.2015. godine, odabiru se 2 programa koja u cijelosti udovoljavaju administrativno – formalnim uvjetima Javnog poziva, sukladno Pravilniku.

Podaci o organizacijama civilnog društva i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.

Organizacije civilnog društva iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa /projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Gradom Lepoglava, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

II.
Podaci o organizacijama civilnog društva i programima/projektima koji nisu razmatrani u skladu sa člankom 22. stavak 2. Pravilnika, navedeni su u Tablici 2. koja čini sastavni dio ove Odluke.

Organizacije civilnog društva iz stavka 1. ove točke su posebno obaviještene o razlozima zbog kojih njihove prijave programa/projekta nisu razmatrane.

III.
Ova odluka objaviti će se na službenoj Internet stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr, danom donošenja sukladno odredbi članka 26. stavka 1. i članka 27. Pravilnika te se Odluka smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom objave na službenim stranicama grada Lepoglave i od dana objave počinje teći rok za prigovor.
Prijavitelji koji su nezadovoljni ovom Odlukom imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 8 (osam) radnih dana, a podnijeti prigovor ne odgađa izvršenje ove odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15), članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 i 31/14) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15), gradonačelnik Grada Lepoglave je objavio javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2015. godini (Klasa:400-01/15-01/2, Urbroj: 2186/016-01-15-2 od 10. srpnja 2015. godine) koji je objavljen na službenim internetskim stranicama grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) dana 10.07.2015. godine.
Na objavljeni Javni natječaj pristigle su ukupno 4 prijave.

Sukladno odredbi članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, dalje u tekstu: Uredba) i članka 20. stavak 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, dalje u tekstu: Pravilnik) gradonačelnik je svojom Odlukom Klasa:400-01/15-01/2, Urbroj: 2186/016-01-15-3 od 03.08.2015. godine imenovao Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva, a Odlukom Klasa:400-01/15-01/2, Urbroj: 2186/016-01-15-4 od 03.08.2015. godine je imenovano Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata / programa.

Iz zapisnika Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva proizlazi:
– da su pravovremeno zaprimljene 4 (četiri) prijave,
– da 2 (dvije) prijave na zadovoljavaju administrativno formalnim uvjetima Javnog poziva te prijave nisu upućene u daljnji postupak stručnog ocjenjivanja, a prijaviteljima su, u skladu s odredbom članka 23. Pravilnika dostavljene obavijesti.

Podaci o organizacijama civilnog društva i programima/projektima koji nisu razmatrani sadržani su u Tablici 2. koja čini prilog i sastavni dio ove Odluke, a organizacije civilnog društva su o razlozima zbog kojih njihove prijave nisu razmatrane bile posebno obaviještene.
Pravovremene i uredno pristigle prijave programa/projekata dostavljene su Povjerenstvu za ocjenjivanja programa / projekata na stručno ocjenjivanje kvalitete istih.
Primjenom kriterija ocjenjivanja prijava, Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata / programa ocijenilo je pristigle programe te zapisnik o ocjeni istih s prijedlogom odluke uputilo gradonačelniku radi donošenja odluke.
Temeljem zapisnika i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata / programa, gradonačelnik je odabrao programe koji će se financirati temeljem predmetnog Javnog poziva iz Proračuna Grada Lepoglave, a podaci o organizacijama civilnog društva kao nositeljima tih programa/projekata kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 28. Pravilnika, organizacije civilnog društva kojima je dodijeljena financijska potpora, dužne su s Gradom Lepoglava sklopiti ugovor o financijskog potpori, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se podnosi gradonačelniku u roku od 8 (osam) radnih dana, a podnijeti prigovor ne odgađa izvršenje ove odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Dostaviti:
1. Sudionicima Javnog natječaja – svima
2. Odsjek za proračun i financije, ovdje
3. U registar odluka gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana, ovdje.

Prijavitelj

Naziv projekta / programa

Aritmetička sredina bodova Povjerenstva

(zbroj ocjena svih članova Povjerenstva)

Zadovoljava broj bodova za dodjelu financijskih sredstava

(minimalno 60 bodova)

Dodijeljeni iznos

(u kunama)

     

       EKOMUZEJ LEPOGLAVA

Trg 1. hrvatskog sveučilišta 7,

Lepoglava

 

 

Radionice majstorskih motiva lepoglavske čipke 2015

 

 

76

(75,6)

 

 

DA

 

 

12.000,00

 

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije
J. Križanića 33,

Varaždin

 

 

Zajedno možemo sve

 

 

81

 

 

 

DA

 

 

 

6.660,00

 

ODLUKA O ODABIRU