Odluka o odabiru programa/projekata udruga i visini financijske potpore za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21 dalje u tekstu: Uredba) i članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, 1/18; dalje u tekstu: Pravilnik), Prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama (Klasa: 400-010/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-21-9), gradonačelnik Grada Lepoglave donosi

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA
I VISINI FINANCIJSKE POTPORE ZA 2021. GODINU

I.

Na temelju provedenog postupka temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2021. godini (Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-21-1 od 17. ožujka 2021. godine, dalje u tekstu: Javni natječaj), objavljenog na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave dana 17.03.2021. godine, odabiru se programi i projekti udruga koji u cijelosti udovoljavaju propisanim formalnim uvjetima Javnog natječaja, kriterijima za odabir programa / projekata kojima se dodjeljuju financijske potpore za provedbu prijavljenih programa/projekata.

Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.
Udruge iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa /projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Gradom Lepoglava, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

II.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr i oglasnoj ploči Grada Lepoglave, u roku od 8 dana od dana donošenja.

Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenim stranicama grada Lepoglave i od dana objave počinje teći rok za prigovor u skladu sa Uputom o pravnom lijeku ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Temeljem odredbe članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17, 98/19), članka 6. Uredbe, članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20, 18/21) i članka 12. Pravilnika, Gradonačelnik Grada Lepoglave je objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2021. godini, koji je objavljen na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama grada Lepoglave dana 17.03.2021. godine.

Temeljem odredbe članka 26. Uredbe i članka 20. Pravilnika, Gradonačelnik Grada Lepoglave je svojom Odlukom Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-21-4 godine imenovao Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja, a Odlukom Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-20-7 imenovano je Ocjenjivačko Povjerenstvo. Iz Zapisnika o otvaranju prijava i provjeri propisanih uvjeta Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja Klasa: 400-01/21-01/1, Urbroj: 2186/016-01-21-8 proizlazi:
– da je pravovremeno zaprimljeno 32 prijave,
– da sve prijave udovoljavaju formalnim uvjetima te su dostavljene ocjenjivačkom Povjerenstvu radi ocjenjivanja kvalitete istih
Iz Zapisnika o ocjenjivanju projekata / programa prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa / projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2021. godini proizlazi da su ocijenjene sve prijave koje su ispunjavale sve propisane formalne uvjete s prijedlogom dodjele financijskih sredstava.
Gradonačelnik Grada Lepoglave je temeljem Zapisnika Ocjenjivačkog Povjerenstva odabrao programe / projekte koji će se financirati iz Proračuna Grada Lepoglave u 2021. godini temeljem predmetnog Javnog natječaja, a podaci o udrugama kao nositeljima tih programa / projekata kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 28. Pravilnika, udruge kojima je dodijeljena financijska potpora, dužne su sklopiti ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se urediti međusobna prava i obveze udruga i Grada Lepoglave.
Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor samo zbog povrede postupka utvrđenog Pravilnikom o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, 1/18) te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Povjerenstva za provedbu natječaja, u roku od 8 radnih dana od dana primitka ove Odluke (dana objave na službenim stranicama Grada Lepoglave www.lepoglava.hr).
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.

ODLUKA O ODABIRU (.pdf) (.doc)