ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija za 2024. godinu

Gradonačelnik
KLASA: 614-01/24-01/1
URBROJ: 2186-9-01-24-20
Lepoglava, 20.03.2024. godine

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija (KLASA: 614-07/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-1 od 30.01.2024. godine, objavljen na službenim stranicama Grada Lepoglave dana 30.01.2024. godine), gradonačelnik Grada Lepoglave, po prijedlogu Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija za 2024. godinu

I.

Temeljem provedenog postupka po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (KLASA: 614-01/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-2 od 9.02.2024. godine, dalje u tekstu: Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini) dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura kako slijedi:

 

Redni broj:
Naziv podnositelja i adresa

OIB

Predloženi programski sadržaj
Predloženi iznos financiranja

U EURIMA

1.
VARAŽDINSKE VIJESTI d.d., Frana Supila 7 B,  Varaždin

OIB: 89407840770

Objava informativnog sadržaja
2.000,00
2.
IN PROMOCIJA d.o.o. Čakovec  VARAŽDINSKI.HR,

Zrinsko frankopanska 10, Čakovec, OIB: 58110346325

Lepoglava online na varazdinski.hr
500,00
3.
PLANEX RADIO d.o.o., Radio MEGATON

Varaždinska 49/a, Cargovec, OIB: 50184816348

Lepoglavska lepeza
2.700,00
4.
CIUDAD d.o.o., gradonacelnik.hr

Juraja Dalmatinca 4, Zagreb, OIB: 18969795259

Ostvarivanje prava građana Grada Lepoglave na javno informiranje vezano uz teme i događanja s područja Grada
1.000,00
5.
VIP DIGITAL d.o.o. eivanec.hr

Stanka Vraza 29, Varaždin, OIB: 23175133566

Na portalu eivanec.com u rubrici „Varaždinska županija“ pod kategorijom „Lepoglava“
2.500,00
6.
VIP Media d.o.o.      sjeverni.fm

Vladimira Nazora 1, Ivanec, OIB: 30798799899

Aktualnih 20 – Grad Lepoglava
3.600,00
7.
VIP DIGITAL d.o.o.   Sjeverni.info

Stanka Vraza 29, Varaždin, OIB: 23175133566

Na portalu sjeverni.info u rubrici „Našim krajem“ pod kategorijom „Lepoglava“
1.200,00
8.
VARAŽDINSKA TELEVIZIJA d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV 6 a, Varaždin, OIB: 50371265075

Praćenje događanja, manifestacija i ostalih aktivnosti na području Lepoglave
5.000,00
9.
Fine`sa Consors d.o.o.,  evarazdin.hr

Ivana Kukuljevića 23, Varaždin, OIB:27496296991

Izvještavanje o aktivnostima gradske uprave, uz studijske emisije uživo
3.700,00
10.
LALS MEDIA d.o.o.,   Sjever.hr

Polje krapinsko 151, Krapina, OIB:63064432125

Aktualnosti s područja Grada Lepoglave
2.700,00
11.
VOX media d.o.o., vzaktualno.hr

Trg bana Jelačića 4, Varaždin, OIB: 90919935919

Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Lepoglave, objave putem publikacije  vzaktualno.hr
2.500,00
12.
REGIONALNI TJEDNIK d.o.o.

Zagrebačka 38, Varaždin, OIB: 26676147972

Informativno praćenje aktivnosti i djelovanja Grada Lepoglave, gradonačelnika, Gradskog vijeća i upravnih tijela, udruga i dr. na portalu www.regionalni.com za Varaždinsku i Međimursku županiju
2.000,00
13.
INFO & PRINT obrt, terra-croatia.eu

Trg svetog Vida 20, Vidovec, OIB: 79240957752

LEPOGLAVSKI INFORMATIVNI MOZAIK
300,00
14.
ZAGORJE INTERNATIONAL d.o.o.   zagorje-international.hr

Kardinala Stepinca 2, Krapina, OIB: 41644317854

Informativni programski sadržaj
300,00

II.

S pružateljima medijskih usluga / elektroničkih publikacija iz članka I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o financiranju programskog sadržaja, kojim će se urediti međusobna prva i obveze korisnika financijskih sredstva i Grada Lepoglave.

III.

Prijavitelji čije prijave ne ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini te prijave nisu razmatrane zbog nepotpune dokumentacije su:

  1. Kodeks komunikacije d.o.o., Anina ulica 14 A, Varaždin, OIB:48626576417 – kodeksportal.hr, te
  2. METROPOLITAN HRVATSKA d.o.o., Kardinala Stepinca 2, Krapina, OIB: 43505502369 – kajkavskekronike.hr.

IV.

Protiv ove Odluke Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Lepoglave u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Lepoglave.

Gradonačelnik
Marijan Škvarić, dipl.ing.