ODLUKA O ODABIRU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA I VISINI FINANCIJSKE POTPORE ZA 2024. GODINU

Gradonačelnik
KLASA: 402-03/24-01/1
URBROJ: 2186-9-01-24-12
Lepoglava, 10.04.2024.

Na temelju odredbe članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15 i 1/18) i Prijedloga Odluke o odabiru programa i projekata udruga i visini financijske potpore iz proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu (KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-11), gradonačelnik Grada Lepoglave donosi

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA
I VISINI FINANCIJSKE POTPORE ZA 2024. GODINU

I.

                Na temelju provedenog postupka po Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave u 2024. godini (KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-7 od 9. veljače 2024. godine, dalje u tekstu: Javni natječaj), objavljenog na službenoj internetskoj stranici Grada Lepoglave dana 09.02.2024. godine s rokom podnošenja prijava do 11.03.2024. godine, odabiru se programi i projekti udruga koji su prošli postupak provjere formalnih uvjeta natječaja s obzirom na zadani rok prijave kao i propisanu natječajnu dokumentaciju te postupak ocjenjivanja s osnove prihvatljivosti aktivnosti i troškova.

Podaci o odabranim prijavama, tj. programima i projektima  iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.

Sa odabranim udrugama Grad Lepoglava sklopiti će Ugovore o financiranju programa i projekata.

II.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr i oglasnoj ploči Grada Lepoglave, u roku od 8 dana od dana donošenja.

Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave i od dana objave počinje teći rok za Prigovor u skladu sa Uputom o pravnom lijeku ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

                Temeljem odredbe članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) (dalje u tekstu: Uredba), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15 i 1/18) (dalje u tekstu: Pravilnik), Gradonačelnik Grada Lepoglave objavio je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2024. godini (KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-7), koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Lepoglave dana 09.02.2024. godine s rokom podnošenja prijava do 11.03.2024. godine.

Temeljem odredbe članka 26. Uredbe i članka 20. Pravilnika, Gradonačelnik Grada Lepoglave je svojom Odlukom KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-4 godine imenovao Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a Odlukom KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-5 imenovano je Povjerenstvo za ocjenjivanje.

Iz Zapisnika o otvaranju prijava i provjeri propisanih uvjeta natječaja Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-8 od 15.03.2024. godine utvrđeno je da su pravovremeno zaprimljene 34 prijave te da sve prijave udovoljavaju propisanim uvjetima, tj. traženi iznosi sredstava unutar su financijskih pragova propisanih Javnim natječajem, lokacije provedbe programa / projekata prihvatljive su, prijavitelji također ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti te su dostavljeni potpisani i ovjereni svi propisani obrasci. Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja sve pravodobne i potpune prijave dostavilo je Povjerenstvu za ocjenjivanje na daljnje postupanje.

Povjerenstvo za ocjenjivanje sastavilo je Zapisnik o ocjenjivanju programa i projekata udruga, KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-10 dana 08.04.2024. godine kojim je utvrđeno kako sve pravovremene i potpune prijave, njih 34, ispunjavaju uvjete propisane Uputama za prijavitelje, tj. da svi prijavljeni programi i projekti sadrže prihvatljive aktivnosti i troškove. Nadalje, Povjerenstvo za ocjenjivanje, temeljem odredbe članka 25. Pravilnika donijelo je Prijedlog Odluke o odabiru programa i projekata udruga i visini financijske potpore iz Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu, KLASA: 402-03/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-11 od 08.04.2024. godine. Prilog Prijedlogu Odluke je tablični prikaz predloženih programa i projekata sa predloženim iznosom financijske potpore.

Prijedlog spomenute Odluke i Zapisnik dostavljeni su Gradonačelniku sukladno članku 25. Pravilnika. Gradonačelnik Grada Lepoglave je temeljem Zapisnika i Prijedloga Odluke Povjerenstva za ocjenjivanje  odabrao programe i projekte koji će se financirati iz Proračuna Grada Lepoglave u 2024. godini po predmetnom Javnom natječaju, a podaci o udrugama kao nositeljima tih programa i projekata kao i podaci o visini odobrenog iznosa financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem članka 26. i 27. Pravilnika ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) te na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, a dan objave smatra se danom dostave sudionicima Javnog natječaja.

Sukladno odredbi članka 28. Pravilnika sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Lepoglava će potpisati ugovore o financiranju programa / projekata u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti pisani Prigovor u roku od 8 (osam) radnih dana od dana primitka ove Odluke sukladno članku 27. točki 2. Pravilnika. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela, a podnijeti Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke i daljnju provedbu postupka. O Prigovoru odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 (osam) dana od dana primitka istog. Odluka Gradonačelnika po Prigovoru je konačna.

                                                                                                                                                 GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing

Tablica 1. Programi i projekti sa odobrenim iznosima financijske potpore

R. br. Naziv udruge Naziv programa / projekta Odobreni iznos financijske potpore (€)
1. “Dijabetičko društvo Lepoglava” Dijabetesna Inicijativa: Jačanje javnosti za Aktivnu Borbu i Edukaciju o Tipovima i prevenciji Endokrinih Stanja” 1.500,00
2. “Ekomuzej Lepoglava” “Lepoglavska čipka 2024.” 2.000,00
3. “TOMOS Višnjica” “Promocija zavičaja vožnjom Tomos mopeda” 700,00
4. “Zavičajna udruga Višnjica” “Putevima naših starih” 1.000,00
5. ČIPKARSKO DRUŠTVO DANICA BRESLER “Radionice izrade i prezentacije lepoglavske čipke” 1.400,00
6. DRUŠTVO OSOBA S INVALIDITETOM VARAŽDIN “Mobilnost OSI u senzibiliziranoj zajednici” 200,00
7. INVALIDSKO ILCO DRUŠTVO VARAŽDIN “Javne tribine i stručna predavanja “ILCO” društvo Varaždin“ 200,00
8. Ivanečki klub kolekcionara “Etno baština – iz povijesti za budućnost” 200,00
9. KUBURAŠKO DRUŠTVO „GLASNA KUBURA“ –  KAMENICA Glasna kubura” 2.000,00
10. Kuburaško društvo Prva kubura Višnjica “Oživimo naše običaje uz manifestacije” 2.000,00
11. Kulturno umjetničko društvo „Lepoglavski pušlek“ Lepoglava “S pušlekom po svijetu” 3.500,00
12. Limena glazba Lepoglava “Kulturna promocija Grada Lepoglave i razvijanje glazbenog izričaja kroz programe Limene glazbe” 5.000,00
13. Lovačko društvo “Srnjak – Ravna Gora” Lepoglava “Adaptacija lovačkog doma u svrhu provedbe kvalitetnijih programa edukacije lovaca” 2.000,00
14. MOTO KLUB KETAČ “EduMoto 5” 1.000,00
15. Nezavisna udruga mladih “U aktivNUM tijelu zdrav duh” 4.500,00
16. Odred izviđača Lepoglava “Edukativno i neformalno obrazovanje djece i mladih u prirodi” 3.200,00
17. Paintball, Airsoft i Survival klub Lepoglava “Lepoglava 2024” 1.000,00
18. PLANINARSKO DRUŠTVO VILINSKA ŠPICA LEPOGLAVA “Kad već postoji planina treba se penjati” 200,00
19. Udruga “Ivanečko sunce” za osobe s intelektualnim oštećenjima “Kreativne radionice” 1.200,00
20. Udruga “Lepoglavski ahat” “Nije samo geološka baština, ima tu i pregršt kulture” 1.500,00
21. Udruga agro-turistički klaster “Lepoglava” “Čaša zdravlja na Vašem stolu” 2.000,00
22. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Ivanec “Promicanje antifašističkih vrijednosti” 200,00
23. UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA “Organizirano okupljanje i aktivno povezivanje svih branitelja i stradalnika Domovinskog rata s područja Grada Lepoglava i šire, te kontinuirani rad na socijalizaciji i integraciji istih u društvo” 5.100,00
24. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnica Varaždinske županije, Ogranak Ivanec “Zaboravljena mladost, istina o slobodi” 400,00
25. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Ivanec “Da se ne zaboravi Domovinski rat – Obilježavanje važnih obljetnica vezanih uz Domovinski rat“ 500,00
26. Udruga lovaca Graničar Višnjica “Izgradnja konferencijske sale i vanjske kuhinje” 2.000,00
27. Udruga ljubitelja malih životinja iz Lepoglave “Izložbe malih životinja 2024.” 1.200,00
28. Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava Varaždin “6. festival nordijskog hodanja i pješačenja Varaždinske županije – Lepoglava 2024.” 200,00
29. Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” Lepoglava “Rad u šumi na siguran način” 3.000,00
30. Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin “Podrška slijepima u Lepoglavi u 2024. godini” 200,00
31. Udruga tjelesnih invalida ILO “Za dostojan i bolji život osoba s invaliditetom” 200,00
32. Udruga umirovljenika Lepoglava “Unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika – pomoć i podrška osobama starije životne dobi” 4.500,00
33. Udruga vinogradara, vinara i voćara “KLOPOTEC” grada Lepoglave “Podizanje kvalitete vinarstva šireg lepoglavskog područja” 1.000,00
34. Zajednica udruga HVIDR-a Varaždinske županije “Socijalna i pravna zaštita HRVI, sjećanje na Domovinski rat i njegove žrtve te psihosocijalno osnaživanje HRVI” 200,00
SVEUKUPNO 55.000,00