Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 15. studenog 11. sjednicu. Sjednica je započela pitanjima i prijedlozima vijećnika. Vijećnica Marija Ribić predložila je da se, zbog vala poskupljenja, prije od predviđenog započne s isplatama gradskih božićnica umirovljenicima slabijeg socijalnog statusa, da se promjeni prag za ostvarenje prava na navedenu božićnicu čime bi pravo na gradsku božićnicu ostvarilo više umirovljenika te da se iznađe još neki način na koji bi se pomoglo umirovljenicima. Pitala je gradonačelnika hoće li se nastaviti s projektom “Zaželi”, koji se već provodio na području Grada Lepoglave. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog da se s isplatom krene ranije najavivši da će sa stručnim službama razmotriti mogućnost promjene praga za ostvarivanje prava na božićnicu. Najavio je i nastavak projekta “Zaželi” za čiju su provedbu, prijavom projekta na natječaj, osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Navedeni projekt osigurat će zapošljavanje žena koje teško pronalaze posao na tržištu rada te osigurati skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Pitanje vijećnika Zorislava Rodeka odnosilo se na sanaciju klizišta na županijskoj cesti u Kameničkom Podgorju. Zanimalo ga je hoće li dogledno vrijeme napokon biti sanirana postojeća klizišta. Drugo pitanje odnosilo se na uvođenje rente od strane Grada Ivanca za odlaganje otpada na odlagalištu u Jerovcu. Pitao je da li je točno da je Grad Ivanec uveo tu rentu i koliko će ona koštati Grad Lepoglavu. Vezano za klizišta u Kameničkom Podgorju, gradonačelnik Škvarić pohvalio je dobru suradnju sa županom Varaždinske županije i Županijskom upravom za ceste te je poručio da očekuje da će radovi na sanaciji klizišta u Kameničkom Podgorju, u koje će se uključiti i Grad Lepoglava, biti završeni do jeseni iduće godine. Na pitanje o uvođenje rente, odgovorio je potvrdno te da će to Grad Lepoglavu, koji sada plaća najveću cijenu odvoza otpada, koštati više od 100.000 kuna na godišnjoj razini.

Za što i u kojem roku će biti upotrebljeno 1.3 milijuna kuna koje je Grad Lepoglava dobio za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda, pitao je vijećnik Milan Pavleković. Pitao je hoće li i ove godine biti organiziran Advent u Lepoglavi i u kojem obliku. Dobivena sredstva za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda Grad Lepoglava upotrijebit će za sanaciju nerazvrstanih cesta, odgovorio je gradonačelnik Škvarić na prvo pitanje. Odgovarajući na drugo pitanje vijećnika, najavio je bogat adventski program koji će biti vezan i uz obilježavanje Dana Grada Lepoglave. U planu je, budu li vremenski uvjeti povoljni, ponovno postavljanje klizališta na igralištu pored Doma kulture u Lepoglavi.

Vijećnica Štefica Erdec pitala je da li se, s obzirom na to da nakon donedavno tri, na poslovima iz područja prava u Gradu trenutno radi samo jedna osoba, planira raspisivanje natječaja kojim bi se pronašle zamjene koje svojom stručnošću mogu obavljati navedene poslove. Zanimalo je vijećnicu Erdec i po kojem se kriteriju postavljaju rasvjetna tijela javne rasvjete. Odgovarajući na prvo pitanje gradonačelnik je pojasnio da su za ta radna mjesta bila raspisana dva natječaja na koja nije stigla niti jedna prijava te da se planira raspisivanje još jednog. Vezano za kriterije postavljanja rasvjetnih tijela javne rasvjete, gradonačelnik je pojasnio da se ona postavljaju prema prijedlogu mjesnih odbora.

Da li je, za ovu godinu, završilo tekuće održavanje cesta zanimalo je vijećnika Roberta Dukarića koji je gradonačelnika pitao i dal je održan sastanak s koncesionarom kojem su dodijeljeni poslovi zimskog održavanja cesta, a zbog potrebe koordinacijskog djelovanja Grada, koncesionara, mjesnih odbora i drugih uključenih u zimsko održavanje cesta.

Gradonačelnik je u odgovoru na prvo pitanje pojasnio da tekuće održavanje cesta traje u periodu od 15. ožujka do 15. studenog kada vremenski uvjeti postaju nepovoljni za takvu vrstu radova. No, dodao je, da u slučaju izvanrednih okolnosti i potreba može biti izdan nalog da se odradi određeni zahvat iz djelokruga tekućeg održavanja cesta. U odgovoru na drugo pitanje izvijestio je nazočne da je izrađen plan zimskog održavanja cesta s kojim je, što nalaže zakon, upoznata i policija. Naglasio je da su svi uključeni u zimsko održavanje cesta povezani, ali da se, ako postoji potreba, na tu temu može održati sastanak s predstavnicima mjesnih odbora.

Vijećnik Boris Šinko pitao je gradonačelnika da li je netko od vijećnika ili zaposlenika gradske uprave u 2022. godini primio isplatu novčane naknade po ugovoru o djelu, po ugovoru o autorskom djelu ili po bilo kojem drugom osnovu, iz proračuna Grada Lepoglave te, ako je, o kojim se iznosima radilo i za koje izvršene poslove.  Vijećnik Šinko pitao je i gradonačelnika koliko je prvašića upisanih u školsku godinu 2022./2023. u OŠ Ante Starčevića Lepoglava. Odgovor na prvo pitanje vijećnik Šinko dobit će u pismenom obliku, dok je za dobivanje podatka o broju upisanih prvašića gradonačelnik vijećnika Šinka uputio na osnivača škola, budući da Grad Lepoglava nema ingerenciju nad osnovnim školama. Nakon “aktualnog sata” sjednica je nastavljena raspravom po ostalim točkama Dnevnog reda koje su redom prihvaćene jednoglasno. Vijećnici su prihvatili Izvješće o provedbi Godišnjeg plana i Izvještaj o financijskom poslovanju te Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Lepoglava.

Vijećnik Željko Šoštarić pitao je gradonačelnika da li je istina da je predsjednica Povjerenstva za kontrolu čipke vratila novčane naknade koje su joj isplaćivane za vrijeme dok je obavljala taj posao te zašto je, ako je to točno, izvršila povrat tih sredstava. Vijećnik Šoštarić je pitao gradonačelnik i tko je i u kolikom iznosu financirao nabavku drona za potrebe TKIC-a i gdje se taj dron sada nalazi. U odgovoru na prvo pitanje gradonačelnik je istaknuo da nema tu informaciju, ali da će dati nalog službama da to provjere. Za odgovor na drugo pitanje gradonačelnik je rekao da je to pitanje za TKIC. Vijećnik Šoštarić zatražio je da se navedene tvrdnje provjere i da mu se o tome dostavi pismeni odgovor.

Donesena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2022. godinu kojom se utvrđuje da će plakete Grada Lepoglave za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu biti dodijeljene Željku Hutenu, Karlu Galiću, Milanu Tvarogu, Udruzi privatnih šumovlasnika “Kesten” i Ugostiteljskom seoskom gospodarstvu Držaić. Prihvaćen je prijedlog da se za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu imenuje Katica Veseljak. Vijećnici su izglasali i prijedlog Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Grada Lepoglave te Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. Prihvaćen je na sjednici i Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2022. godinu kojim se utvrđuje modernizacija novih sedam dionica nerazvrstanih cesta na područjima mjesnih odbora Očura, Purga, Kamenica, Viletinec-Vulišinec i Lepoglavska Ves.