Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Nakon što prije dva tjedna nije održana zbog nedostatka kvorum, tada odgođena 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave održana je 3. listopada.

Na dnevnom je redu sjednice bilo 12 točaka.
Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda i usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnici su dobili prigodu postavljati pitanja. Pitanja gradonačelniku Marijanu Škvariću postavilo je njih pet.
Vijećnik Stjepa Vresk pitao je kakvi su daljnji planovi vezani za izgradnju nogostupa na području Grada Lepoglave odnosno da li se planira nastavak izgradnje nogostupa u Žarovnici prema tamošnjoj školi.
Gradonačelnik Škvarić je, odgovarajući na vijećničko pitanje, podsjetio na gradski program izgradnje nogostupa na cijelom gradskom području kojima bi se povezala sva gradska naselja i tako povećala sigurnost građana u prometu.

– Unazad 10-ak godina s tadašnjih oko tri kilometara izgrađenih nogostupa došli smo do brojke od oko 20 kilometara. S obzirom na to da su nogostupi većinom uz županijske ceste njihovu izgradnju moramo koordinirati sa Županijskom upravom za ceste. Već sada imamo gotove projekte koji su dostavljeni ŽUC-u, a odnose se na nastavak izgradnje nogostupa u Višnjici od raskrižja prema Zlogonju pa do početka naselja Zlogonje te od centra Višnjice prema Bednjici odnosno jednom dijelu Zalužja. Također imamo projektirane i nogostupe na relaciji spoj državne ceste D35 od ceste prema Očuri i do Trakošćanske ulice. Projektiran je i nogostup od rotora u Žarovnici do raskrižja prema Kamenici kod Rogina sa spojem prema Kamenici. Trenutno je u fazi projektiranja nastavak nogostupa u Žarovnici od nedavno izgrađenog nogostupa pa sve do područne škole – istaknuo je gradonačelnik te dodao da Grad Lepoglava projektira nogostup na lokalnoj cesti u Kameničkom Vrhovcu, spoj od Kapustića do županijske ceste. 

Da li se u ulici Hrvatskih pavlina, na županijskoj cesti, kod ulaza u Čret te kod naselja Borje planiraju iscrtati pješački prijelazi kojih tamo nema, a koji su neophodni zbog povećanja sigurnosti građana, pitao je gradonačelnika vijećnik Milan Pavleković. Pitao je i da li je u gradskim planovima za iduću godinu pokretanje program usmjerenog građanima starije životne dobi. 

– Na sugestiju građana, a i temeljem naših zapažanja uputili smo Županijskoj upravi za ceste prijedlog da se na navedenim lokacijama iscrtaju pješački prijelazi. Dobili smo obećanje da će to biti napravljeno – odgovorio je na prvo pitanje gradonačelnik Škvarić. U odgovoru na drugo pitanje vijećnika Pavlekovića podsjetio je nazočne na brojene gradske programe namijenjene upravo građanima starije životne dobi te  najavio da će Grad Lepoglava, zajedno s Općinom Bednja, biti partner Centru za socijalnu skrb iz Ivanca na projektu koji će biti prijavljen na program Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Cilj projekta bit će poboljšanje života osoba starije životne dobi, a u okviru kojeg se planira uređenje bivšeg župnog dvora za provedbu u okviru projekta
planiranih aktivnosti. 

– Do sredine godine znat ćemo hoće li taj projekt dobiti potrebna sredstva – dodao je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Zorislav Rodek pitao je što Grad Lepoglava poduzima vezano za zaštitu ratarskih kultura koje uništava divljač te kome se građani mogu javiti ako u naseljenom mjestu uoče lisicu. Odgovarajući na pitanje vijećnika Rodeka gradonačelnik je podsjetio da su lovačke udruge te koje nadoknađuju štetu od divljači nastalu na njihovom lovnom području. 

– Grad Lepoglava je i ove godine nabavio repelente koje je podijelio lovačkim društvima, a oni vlasnicima ratarskih usjeva kako bi ih upotrijebili kao zaštitu od divljači. Uz ovu, Grad Lepoglava je podupro još jednu mjeru, a riječ je o nabavci hranilica za divljač koje su postavljene u šume s ciljem zadržavanja divljači u šumskom području – istaknuo je gradonačelnik. 

U odgovoru na drugo pitanje gradonačelnik je podsjetio da je donesen pravilnik o zaštiti od divljih životinja, a da je potrebno donijeti i uredovne mjere koje će propisati kojim postupcima možemo provoditi zaštitu. Kao mogući postupci navode se stavljanje lisica u kavez i odstranjenje iz područja u koja zalaze ili njen odstrel.

– Ima li kakvih pomaka u provođenju programa cjelodnevnog boravka u školi – pitala je vijećnica Marija Ribić.

– To je projekt kojeg je inicirao i u najvećoj mjeri financira Grad Lepoglava, za razliku od Varaždinske županije koja je osnivač osnovnih škola. Program se u lepoglavskoj školi nastavlja dok u kameničkoj i višnjičkoj nije bilo dovoljno zainteresiranih. Ovaj program je u Lepoglavi prošle školske godine koristilo 16, a ove godine 23 učenika. Vjerujem da će iduće godine interes biti takav da ćemo morati oformiti dva odjeljenja te da će se i u Kamenici i Višnjici naći dovoljno zainteresiranih kako bi se i u tamošnjim školama krenulo s programom. Nadam se da će i Varaždinska županija imati više sluha za financiranje tog programa – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Vijećnik Alen Mađar pitao je zašto su uklonjeni kontejneri za otpad sa zelenih otoka u Očuri. Gradonačelnik je pojasnio kako je riječ o mjeri koja se poduzima kada se kontinuirano događa da se  kontejneri pune smećem bez da se otpad selektira, a područje oko kontejnera se pretvara u smetište. Gradonačelnik je istaknuo kako to najčešće ne čine građani s tog područja no da Grad mora reagirati. Dodao je da se planiraju mjere kojima bi se takvo odlaganje otpada spriječilo te nakon toga kontejneri vratili na mjesta s kojih su uklonjeni. Dodao je i to da građani sav otpad mogu selektirati na kućnom pragu odnosno da će im ga koncesionar otpad preuzeti na kod kuće i da ga ne trebaju odvoziti na zelene otoke. 

Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 

– Odgovorno se ponašamo prema našem Proračunu i za navedeno mandatno razdoblje smo u plusu od oko 3.5 milijuna kuna. U tom smo periodu pokrenuli sve one aktivnosti koje smo planirali, a izvršili smo sve naše obaveze prema udrugama i korisnicima proračuna – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Podneseno izvješće nije doneseno budući da nije dobilo glasove natpolovične većine vijećnika. Naime, sedam vijećnika glasalo je za prihvaćanje podnesenog Izvješća dok je sedam vijećnika bilo suzdržano. Također, uz sedam glasova za i sedam suzdržanih glasova vijećnika, nije prihvaćeno ni Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine kao ni Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2019. godini. Prihvaćen nije bio ni prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave. Nije prihvaćen ni prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture. Za prihvaćanje Odluke bilo je sedam vijećnika dok je njih osam bilo suzdržano.

Kod navedenih glasanja prijedloge su podržali vijećnici HNS-a, HSU-a i dijela HDZ-a, dok su suzdržani bili vijećnici iz redova HSS-a, SDP-a, dijela HDZ-a i nezavisni Boris Šinko.

S druge strane, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Lepoglave te s tim u vezi prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Temeljem Odluke o kreditnom zaduženju Grad Lepoglava će se kod HBOR-a zadužiti za sredstva potrebna za realizaciju projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava.