Održana online sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeća Grada Lepoglave održalo je 12. studenog svoju 25. sjednicu. Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 te Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske odnosno Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije, sjednica je održana putem interneta. Vijećnici su se 13. točaka Dnevnog reda sjednice izjašnjavali putem elektroničke pošte. Glasanju se odazvalo 11 vijećnika
koji su jednoglasno prihvatili sve podnesene prijedloge koji su se našli na Dnevnom redu sjednice.
Prihvatili su tako prijedlog Plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava za 2020/2021. godinu te prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli građevina Dječjeg vrtića Lepoglava i Dječjeg vrtića – Podružnica Donja Višnjica na upravljanje i korištenje Dječjem vrtiću
Lepoglava.

Na sjednici se glasalo o članovima Savjeta mladih Grada Lepoglave koji će tu dužnost obnašati u naredne tri godine. Za članove Savjeta mladih, nakon odrađenog glasanja vijećnika, imenovano je sedam predloženih kandidata i njihovih zamjena: Barbara Vresk sa zamjenicom Klarom Zagorščak (predlagatelj Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati Podružnica Lepoglava), Tanja Mravlinčić sa zamjenikom Renatom Vukom (predlagatelj Nezavisna udruga mladih), Mihaela Špiljak sa zamjenicom Izidorom Juriša (predlagatelj Nezavisna udruga mladih); Melani Kotrščak sa zamjenicom Simonom Jakopiček (predlagatelj Udruga za sport i rekreaciju “Sport za sve” Višnjica), Petar Cikač sa zamjenikom Martinom Breškim (predlagatelj Udruga za sport i kulturu Kamenica), Matija Šantalab sa zamjenikom Davidom Paskom (predlagatelj Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske Lepoglava) i Marta Novak sa zamjenicom Dijanom Hiržin (predlagatelj Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati Podružnica Lepoglava).

U susret proslavi Dana Grada Lepoglave pred članovima Gradskog vijeća našao se prijedlog o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2020. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja temeljem zaprimljenih prijedloga Gradskom je vijeću predložilo, a Gradsko vijeće prihvatilo, da se nagrade Grada Lepoglave dodjele sljedećim fizičkim i pravnim osobama: Draženu Husnjaku, Franji Bračkom, Vjeranu Ježeku, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kamenica, Osnovnoj školi Ivana Rangera Kamenica i Udruzi za sport i rekreaciju “Sport za sve” Višnjica za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu te Zvonimiru Šoštareku i Štefici Erdec za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Vijećnici su prihvatili i prijedloge odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji te komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.
Odlukom je utvrđeno da je obavljanje dimnjačarskih poslova komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji dok su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima je dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih
voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete, komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora.

Gradsko je vijeće potvrdilo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti kojom se određuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti (uslužne komunalne djelatnosti) kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Grada Lepoglave, a čije se obavljanje povjerava trgovačkim društvima u
kojima jedinice lokalne samouprave imaju sve dionice odnosno udjele.
Odlukom je potvrđeno da je komunalna djelatnost kojom se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave u stanju funkcionalne ispravnosti održavanje groblja, a koja je povjerena komunalnom društvu IVKOM dok je uslužna komunalna djelatnost usluga ukopa pokojnika koja je također povjerena komunalnom društvu IVKOM. 

Na sjednici je prihvaćen nacrt Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2021 godinu, a vijećnici su upoznati s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Lepoglave za 2019. godinu u kojem se navodi da su prema mišljenu Državnog ureda za reviziju financijski izvještaji Grada za 2019. godinu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s odredbama Zakona o proračunu te da je poslovanje Grada za 2019. godinu, također u svim značajnim odrednicama, obavljeno u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima