POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA  ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

Odbor za izbor i imenovanje
KLASA: 029-02/24-01/1
URBROJ: 2186-9-02-24-13
Lepoglava, 22.03.2024. godine

 Temeljem odredbe članka 10. stavak 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23) i odredbe članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 120/23) i članka 34. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Lepoglave, utvrdio je

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA  ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

 važeće kandidature za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave su:

Predlagatelj:
Predloženi kandidat
Datum rođenja
Nezavisna udruga mladih
Izidora Juriša
06.08.1999.
Nezavisna udruga mladih
Mihaela Špiljak
02.08.2001.
Nezavisna udruga mladih
Saša Mađar
12.03.2000
HNS –  Podružnica Lepoglava
Klara Zagoršćak
25.02.2002.
HNS –  Podružnica Lepoglava
Laura Breški
14.05.2004.

Popis važećih kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave dostavlja se Gradskom vijeću Grada Lepoglave i objavljuje na mrežnim stranicama Grada Lepoglave.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

       Predsjednica
Marija Ribić