POZIV- Sjednica za Odbor za statut i poslovnik

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13 i 43/13),
S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 09. 03. 2016. /SRIJEDA) u 14.15 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12.

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Lepoglave
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Lepoglave
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru na području grada Lepoglave
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Lepoglave
8. Ostalo

PREDSJEDNIK ODBORA
Zorislav Rodek, dr.vet.med., v.r.

POZIV