Sjednica Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 18.09.2017. godine / ponedjeljak / u 18,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

D N E V N I R E D:

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Lepoglave za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2017. godine
2. Ostalo

PREDSJEDNIK ODBORA
Tonko Županić