Sjednica ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Temeljem odredbe članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 30. 01. 2018. godine / UTORAK/ u 11,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Lepoglave
2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
4. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Lepoglave
5. Ostalo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Robert Dukarić

POZIV (.pdf)