Umjetnost pavlina

Slikarstvo
Pavlinsko slikarstvo je imalo dugu tradiciju. Pavlinski su majstori osim u samostanu u Lepoglavi radili i u drugim samostanima svoje provincije, pa i izvan reda. Njihovo slikarstvo svoj vrhunac dostiže u 18. stoljeću pod vodstvom lepoglavskog freskoslikara Ivana Krstitelja Rangera.

Kiparstvo
Pročelje crkve Sv. Marije, svih sedam oltara kao i kipovi i oltari u kapelama Sv. Ivana Krstitelja na Gorici i Sv. Juraja u Purgi uz oltarne slike urešeni su kipovima. Svi kipovi iznimno velike umjetničke vrijednosti izrađeni su u lepoglavskom samostanu. Većinom su djela kipara – drvorezbara Aleksija Königera i slikara – polikromatora Franza Kochlera.