Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Povjerenstvo za dodjelu zakupa, koje čine dva predstavnika jedinice lokalne samouprave i tri predstavnika Agencije, pregledava zaprimljenu dokumentaciju sudionika javnog poziva i boduje dokumentaciju i ponuđene zakupnine.Bodovanje pristiglih ponuda na javnom pozivu:

a) Gospodarski program, do 60 bodova
b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posje-du temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova
c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.

Agencija donosi Odluku od dodjeli zakupa najpovoljnijem ponuditelju na prijedlog Povjeren-stva za dodjelu zakupa.Obavijest o dodjeli zakupa objavljuje se na mrež-nim stranicama Agencije.Na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora tj. po skidanju usjeva dotadašnjeg po-sjednika uvodi novog zakupnika u posjed.U roku od 15 dana od uvođenja u posjed zaku-pnik je dužan platiti zakupninu.Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasniš-tvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup isključivo putem javnog poziva na rok od 50 godina.Javni poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline, površine najviše do 100 hektara. Zainteresirana fizička ili pravna osoba podnosi zahtjev za raspisivanje javnog poziva općini ili gradu gdje se zemljište nalazi. Općina ili grad zahtjev prosljeđuju Agenciji za poljoprivredno zemljište, koja raspisuje javni poziv nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju.

Zainteresirana osoba može Zahtjev dostaviti i Agenciji.Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije i na oglasnim pločama općine ili grada.Javni poziv otvoren je 15 dana (uključujući vikend i blagdane).Naknadna dopuna dokumentacije nije moguća.Ukoliko se ponuditelj javlja na više proizvodno-tehnoloških cjelina, dužan je dostaviti poseban gospodarski program za svaku pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu u jednoj omotnici zajedno s dokumentacijom. Ista dokumentacija vrednuje se za svaki pojedini Gospodarski program.Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe. Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa potrebno je detaljno proučiti Upute za ispunjavanje Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 66/13) koji se nalaze na mrežnim stranicama Agencije

LETAK