ZATVORENO – JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu

Gradonačelnik
KLASA: 402-02/24-01/2
URBROJ: 2186-9-01-24-1
Lepoglava, 28. lipnja 2024.

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske županije”  br. 120/23) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2024. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva (obrtnicima, trgovačkim društvima, trgovcima, ugostiteljima koji se bave točenjem pića, domaćim radinostima) na području grada Lepoglave u 2024. godini.

 1. KORISNICI

Korisnici potpora mogu biti isključivo mikro subjekti malog gospodarstva koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, odnosno prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura pod uvjetom da imaju registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave.

 1. POTPORE

Potpora se može dodijeliti za:

 • kupnju novih strojeva, alata, opreme,
 • kupnju vozila za obavljanje primarne registrirane djelatnosti,
 • kupnju informatičke opreme,
 • kupnja opreme i namještaja za uređenje poslovnog prostora,
 • certificiranje sustava i proizvoda,
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla.

Potrošni materijal nije prihvatljiv trošak.

Svi kupljeni strojevi, vozila, alati, oprema i mehanizacija moraju biti u funkciji i upotrebi.

Potpora se odobrava u visini do 50% ukupne investicije, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 2.000,00 eura.

Minimalni iznos pojedinačnog ulaganja (plaćenog računa/ugovora) mora biti 150 eura.

Poduzetnicima koji se bave trgovinom i točenjem pića, potpora se odobrava u visini do 50% ukupne investicije, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 700,00 eura.

 1. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpore se dostavljaju na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore prilaže zahtjevu i Izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine.

Izvršene investicije  Grad Lepoglava sufinancira do 50% nastalih prihvatljivih troškova.           Prihvatljivi su računi izdani u razdoblju od 19. srpnja  2023. godine do 27. lipnja 2024. godine.

           Ponude i predračuni nisu prihvatljivi.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.

Poduzetnik  po ovom Javnom pozivu može ostvariti potporu za jednu investiciju.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ako je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Povjerenstvo nadležno za razmatranje zahtjeva u postupku dodjele potpora male vrijednosti pregledava i razmatra  pristigle zahtjeve prema redoslijedu primitka i može od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije te, ako smatra potrebnim, izvršiti terensku provjeru radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih Programom mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Lepoglave za 2024. godinu.

Po pregledu i razmatranju primljenih zahtjeva Povjerenstvo gradonačelniku predlaže donošenje odluke o dodjeli potpora male vrijednosti, temeljem koje gradonačelnik donosi odluku o dodjeljivanju potpora , te sa korisnicima sklapa Ugovore o dodjeli potpora male vrijednosti, i od tog trenutka se  potpora smatra  dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore.

U slučaju da korisnik stekne pravo na potporu u trenutku kada u Proračunu Grada Lepoglave preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Grad Lepoglava zadržava pravo provjere istinitosti i točnosti priložene dokumentacije i podataka navedenih u zahtjevu.

Neće se uzeti u razmatranje zahtjevi:

 • podnositelja koji nema registrirano sjedište/prebivalište u trenutku podnošenja zahtjeva na području grada Lepoglave,
 • podnositelja koji ima dospjelo dugovanje po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 • podnositelja, koji osobno ili vezano na adresu prebivališta ima nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Lepoglavi do dana objave Javnog poziva,
 • podnositelja koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, kockanjem, kladioničarskim ili sličnim djelatnostima,
 • podnositelja koji imaju blokirani račun,
 • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • podnositelja nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren predstečajni, stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • udruga,
 • fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.)
 • pravne osobe čiji je osnivač Grad Lepoglava ili Republika Hrvatska,
 • koje su nejasne i nečitke.

Ako Grad Lepoglava utvrdi da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili da podaci navedeni u zahtjevu nisu istiniti ili potpuni, korisnik potpore je obvezan vratiti sredstva  primljena temeljem neistinitih i nepotpunih podataka u Proračun Grada Lepoglave te će biti isključen iz svih gradskih potpora u idućih 5 godina.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 1. ispunjeni obrazac zahtjeva,
 2. preslika važećeg izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra ili preslika odobrenja za rad ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 4. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine,
 1. preslike računa R1 ili R2 koji glase na podnositelja zahtjeva (računi za podnositelja zahtjeva koji posluju kao fizičke osobe moraju biti na ime i prezime te osobe) ili preslike kupoprodajnih ugovora,
 2. kod transakcijskog plaćanja potrebno je priložiti dokaz o plaćanju:

potvrdu banke o provedenom nalogu za plaćanje / izvadak iz bankovnog računa kojim se dokazuje plaćanje računa (nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz plaćanja),
              Ako je račun / ugovor plaćen gotovinom to na njemu mora biti jasno navedeno.

7. ako se potpora traži za kupljeno vozilo za obavljanje primarne registrirane djelatnosti podnositelj zahtjeva je obvezan priložiti presliku prometne dozvole vozila koja mora glasiti na podnositelja zahtjeva,

8. ukoliko je račun izdan od strane obveznika fiskalizacije ili je podnositelj zahtjeva sklopio kupoprodajni ugovor sa obveznikom fiskalizacije, prihvatljivi su računi koji su plaćeni gotovinom u iznosu do 663,61 eura i moraju glasiti na ime               podnositelja zahtjeva ( čl. 28. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom), za račune iznad 663,61 eura dostaviti dokaz da se po posebnim propisima smije plaćati gotovinom,

 1. dokaz da je podnositelj zahtjeva mikro subjekt malog gospodarstva (točka II. Javnog poziva) – preslike obrazaca JOPPD za proteklih 12 mjeseci (za obveznike njihovog podnošenja) ili preslika PO – SD obrasca za 2023. godinu za paušalna zanimanja (obrti, domaće radinosti, sporedna zanimanja i sl.)
 2. kod kupnje opreme i namještaja za uređenje poslovnog prostora potrebno je dostaviti vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora.

       6. NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci za  podnošenja zahtjev na Javni poziv mogu se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela  Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na web stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr ).

Zahtjevi se sa svom potrebnom dokumentacijom podnose do 12. srpnja 2024. godine, odnosno do obavijesti o zatvaranju Javnog poziva zbog utroška sredstva planiranih u Proračunu Grada Lepoglave.

Zahtjevi se šalju isključivo putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici koja mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja, uz obveznu naznaku:

GRAD LEPOGLAVA
ANTUNA MIHANOVIĆA 12
42250 LEPOGLAVA

„Javni poziv – potpore za gospodarstvo -NE OTVARATI“

Kod podnošenja zahtjeva putem pošte omotnica mora imati jasno  i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (minute i sekunde) slanja zahtjeva.

Zahtjevi se rješavaju po redoslijedu zaprimanja.
Sva pitanja u vezi ovog Javnog poziva postavljaju se isključivo na e-mail adresu: lepoglava@lepoglava.hr .

                                                                                                                                                                                                                                                                                         GRADONAČELNIK
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marijan Škvarić, dipl.ing.