Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2023. godini

Gradonačelnik

Klasa:402-03/23-01/1

Urbroj:2186-9-01-23-1

Lepoglava, 24. ožujka 2023.

Temeljem odredbe članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15, 37/21), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20, 18/21) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/15, 1/18), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

 

J A V N I   NATJEČAJ

 za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2023. godini

 I.

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Lepoglave, a koji se provode na području Grada Lepoglave u 2023. godini.

II.

U Proračunu Grada Lepoglave za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 130/22) osigurana su financijska sredstva za financiranje projekata / programa udruga iz točke I. ovog javnog natječaja, a koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro na području Grada Lepoglave.

Programi i projekti udruga od općeg interesa na području Grada Lepoglave za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Lepoglave za 2023. godinu jesu oni koji ostvaruju javne potrebe građana i doprinose razvitku i općem napretku Grada, a odnose se na sljedeća područja:

 1. KULTURA i UMJETNOST
 • zaštita i promicanje tradicijske baštine i običaja lepoglavskog kraja
 • poticanje i afirmacija kulturnog stvaralaštva djece i mladih
 • poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma
 • očuvanje kulturne baštine
 • rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti, fotografija, film i sl.
 1. HUMANITARNA I SOCIJALNA DJELATNOST
 • unaprjeđivanje kvalitete života invalida i nemoćnih osoba
 • unaprjeđenje kvalitete života socijalno ugroženih građana
 • unaprjeđivanje kvalitete života osobama starije životne dobi
 1. BRANITELJI
 • programi vezani za sjećanje na Domovinski rat i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja
 • programi vezani za očuvanje tradicije i spomeničke baštine NOB-a
 1. DJECA I MLADI
 • aktivnije sudjelovanje mladih u društvu
 • prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih
 • odgojno obrazovni rad sa djecom i mladima s posebnim potrebama
 • sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima
 • unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih
 1. OSTALI PROGRAMI
 • zaštita zdravlja
 • zaštita okoliša, prirode i životinja
 • promocija poljoprivrede i šumarstva
 • promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 • promicanje sporta, hobističkih djelatnosti, tehničke i informatičke kulture
 • promicanje poduzetništva i samozapošljavanja
 • turistička i gospodarska promocija

III.

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Grad ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Sredstva za provedbu ovog natječaja osigurana su u Proračunu grada Lepoglave za 2023. godinu u iznosu od 53.090 eura.

Najniži iznos koji se može odobriti za projekte iznosi 150 eura, a najviši 400 eura.

Najniži iznos koji se može odobriti za programe iznosi 400 eura, a najviši 6.650 eura.

(Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.)

IV.

Planiranim sredstvima neće se financirati programi i projekti udruga koje se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama te programi i projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva.

V.

Način dostavljanja prijava:

                – obrasci se popunjavaju putem računala te moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge. Obrasci su objavljeni na stranici www.lepoglava.hr.

Prijave se mogu dostaviti na tri načina:

 1. poštom preporučeno, s naznakom pošiljatelja, u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Grad Lepoglava

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

s naznakom „Prijava programa/projekta udruga  – NE OTVARAJ“.

 

 1. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave
 1. putem elektronske pošte na adresu: lepoglava@lepoglava.hr

Napomena: ukoliko se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati sve ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce i priloge, kao predmet elektronske pošte upisati: „Prijava programa/projekta udruga“ te je potrebno telefonskim putem provjeriti je li prijava zaprimljena ( tel. 042/ 770-411).

Ukoliko prijavitelj ne postupi po gore navedenom, Grad Lepoglava se odriče bilo kakve odgovornosti.

VI.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 1. izvadak o upisu u Registar udruga – ispis iz elektroničke baze Registra
 2. potpisan i ovjeren OBRAZAC OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
 3. potpisan i ovjeren obrazac PRORAČUNA PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGE
 4. potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu (ukoliko udruga prijavljuje projekt/program u partnerstvu)
 6. potpisana i ovjerena Izjava o nekažnjavanju
 7. potpisan i ovjeren Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (Obrazac PROR-POT- ukoliko je prijavitelj od Grada Lepoglave dobio financijska sredstva u 2022. godini)

Neobvezna dodatna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 1. pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (samouprave) u provedbi prijavljenog projekta/programa
 2. pisma preporuke (npr. ministarstva, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora)
 3. zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta/programa.

Jedna udruga može prijaviti najviše jedan (1) projekt odnosno najviše jedan (1) program.

VII.

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25. travnja 2023. godine.

 

VIII.

Prijave programa/projekta koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućena u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene.

Udruge također moraju imati svoj Statut usklađen s odredbama Zakona o udrugama.

Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete Javnog natječaja zadatak je Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

IX.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga donijet će gradonačelnik, temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje prijava te će ona biti objavljena na web stranici Grada Lepoglave, www.lepoglava.hr i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave (A. Mihanovića 12, Lepoglava). Od dana objave se odluka smatra dostavljenom svim prijaviteljima te od dana objave teče rok za podnošenje prigovora.

X.

Grad Lepoglava i udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva na temelju odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga u 2023. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata javnog natječaja.

XI.

Pisani prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga može podnijeti udruga koja je sudjelovala u javnom natječaju u roku 8 radnih dana od dana objave odluke na web stranici Grada Lepoglave, a podneseni prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Lepoglave.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo i obvezu Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

XII.

Grad Lepoglava zadržava pravo poništenja javnog natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja troškova nastalih podnositeljima programa/projekata.

 

 

 

                                                                                                GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.