ZATVORENO – JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Lepoglava – Voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo

Temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u službu u Grad Lepoglavu, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Pododsjek za komunalno redarstvo

– voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te posebne uvjete za prijam u službu.

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo i

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema građevinske, tehničke, upravne, ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima i radno iskustvo u obavljanju poslova u međunarodnim organizacijama, ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge, koji mogu biti i u neovjerenim  preslikama:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica, domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja),
 5. preslika uvjerenja/svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 6. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo)
 7. potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 8. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 9. dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo pravo).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl).

Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih općih i posebnih uvjeta za prijam u službu, priložiti dokaze za ostvarivanje prava prednosti sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni i daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Pisane prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s obaveznom naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – voditelj pododsjeka za komunalno redarstvo – ne otvaraj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Grada Lepoglave  (www.lepoglava.hr) i oglasnoj ploči Grada Lepoglave.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i putem e-mail adrese koju navedu u prijavi na natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 122/2023 od 20. listopada 2023. 

GRAD LEPOGLAVA