JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel

 Klasa: 945-01/23-01/1

Urbroj: 2186-9-01-23-2

Lepoglava, 20.04.2023. godine

Temeljem Odluke gradonačelnika o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave Klasa: 945-01/23-01/1, Urbroj: 2186-9-01-23-1 od 20.04.2023. godine te članaka 10. i 26. Odluke o uvjetima, načinima i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave

I.

Predmet Javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine u svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave su sljedeća zemljišta bez tereta:

 1. CJELINA – ukupne površine: 18.996 m2
 • čkbr. 328/1, pašnjak Snašica površine 15736 m² upisana u zk.ul. 4017 k.o. Lepoglava,
 • čkbr. 328/2 oranica Snašica površine 1620 m² upisana u zk.ul. 4017 k.o. Lepoglava,
 • čkbr. 328/4 oranica Snašica površine 665 m² upisana u zk.ul. 4017 k.o. Lepoglava,
 • čkbr. 328/5 oranica Snašica površine 975 m² upisana u zk.ul. 4017 k.o. Lepoglava,
 • početni ukupni iznos zakupnine za navedene čestice iznosi 50,81 eura godišnje
 1. CJELINA – ukupne površine: 1.126 m2
 • čkbr. 663 oranica Ramen površine 370 m² upisana u zk.ul. 3215 k.o. Kamenica
 • čkbr. 662 oranica Ramen u Žarovnici površine 162 m² upisana u zk.ul. 3181 k.o. Kamenica,
 • čkbr. 661 oranica Ramen površine 137 m² upisana u zk.ul. 2299 k.o. Kamenica,
 • čkbr. 668/3 pašnjak Žarovnica površine 457 m² upisana u zk.ul. 3003 k.o. Kamenica
 • početni ukupni iznos zakupnine za navedene čestice iznosi 4,16 eura godišnje
 1. CJELINA– ukupne površine: 9277 m2
 • čkbr 6104/2 oranica površine 1305 m² upisana u zk.ul. 4181 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6105/2 oranica Trebeši površine 1161 m² upisana u zk.ul. 6903 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6106/2 oranica površine 455 m² upisana u zk.ul. 7043 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6107 oranica površine 302 m² upisana u zk.ul. 7044 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6108 oranica površine 306 m² upisana u zk.ul. 7042 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6110/2 oranica površine 1454 m² upisana u zk.ul. 182 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6115/2 oranica površine 752 m² upisana u zk.ul. 4693 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6116/2 oranica Trebiši površine 580 m² upisana u zk.ul. 4727 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6117/2 oranica Trebiši površine 1202 m² upisana u zk.ul. 4727 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6118 oranica Trebiši površine 910 m² upisana u zk.ul. 4727 k.o. Lepoglava
 • čkbr. 6119 oranica površine 850 m² upisana u zk.ul. 199 k.o. Lepoglava
 • početni ukupni iznos zakupnine za navedene čestice iznosi 43,5 eura godišnje

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

III.

Pisana ponuda za zakup nekretnina označenih u točki I. ovog javnog natječaja sadrži:

 1. ime  i  prezime, OIB  i  adresu  ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
 2. za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU, za obrtnike: original ili presliku obrtnice, a za pravne osobe original ili preslika izvatka iz nadležnog registra ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja,
 3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 50% od početnog iznosa zakupnine
 1. jasno istaknutu visinu ponuđene zakupnine na godišnjoj razini,
 1. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine
 2. program korištenja poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup.

Prijavitelj ne smije imati duga prema Gradu Lepoglavi prema bilo kojoj osnovi, o čemu nije potrebno dostavljati poseban dokaz već će se navedeno provjeriti službenim putem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune prijave koje ne ispunjavaju sve propisane uvjete će se smatrati neprihvatljivima te će takve prijave Povjerenstvo iz članka IX. ovog natječaja odbaciti, kao i ponude ponuditelja kod kojih se službenim putem utvrdi da imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi prema bilo kojoj osnovi.

Iznimno, ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda koja ne sadrži sve tražene isprave i dokaze, Povjerenstvo za provedbu predmetnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta Grada Lepoglave će pisanim putem pozvati ponuditelja da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dopuni ponudu. U slučaju da i u tom roku ponuditelj ne dostavi sve potrebne dopune, ponuda će se smatrati nepotpunom i Povjerenstvo će ponudu odbiti.

IV.

Početni iznos zakupnine predmetnih čestica iz 1. cjeline iznosi 50,81 godišnje,  početni iznos zakupnine za predmetne čestice iz 2. cjeline iznosi 4,16 eura, a početni iznos zakupnine za predmetne čestice iz 3. cjeline iznosi 43,5 eura, a sveukupni iznos početne zakupnine iznosi 98,47 eura određen analognom primjenom Pravilnika o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake („Narodne novine“ broj 107/13 i 98/15). 

Godišnja zakupnina se plaća do 30.06. za tekuću godinu.

V.

Ponuditelji mogu nuditi ponude za predmetne čestice za svaku cjelinu pojedinačno ili za sve cjeline zajedno.

 VI.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena u eurima zakupnine predmetnog poljoprivrednog zemljišta za svaku cjelinu pojedinačno ili sve cjeline zajedno.

U slučaju da na Javni natječaj pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, sa identičnom najvišim ponuđenim iznosom zakupnine, između ponuditelja koji su dali iste prijave prvenstvo se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća zaprimljena ranije.

VII.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u visini 50% početnog godišnjeg iznosa zakupnine pojedinačno za cjelinu za koju daje ponudu ili za sve cjeline zajedno, ako daje ponudu za sve cjeline  na žiro račun Grada Lepoglave IBAN HR3923600001822900007, model HR 68, poziv na broj odobrenja 7242 – OIB ponuditelja.

VIII.

Ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ – ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“ predaju se Gradu Lepoglavi preporučenom pošiljkom na adresu Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili neposredno na istoj adresi. 

Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime, prezime i adresu, odnosno sjedište pravne osobe i adresu sjedišta.

Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili ponude koje su na drugi način podnijete protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

Povjerenstvo će otvoriti pristigle ponude u roku najkasnije 5 (pet) dana od isteka roka za predaju ponuda.

Krajnji rok za predaju ponuda je 25.04.2023. godine do 12:00 sati.

IX.

Javni natječaj će pripremiti i objaviti Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, a postupak natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Lepoglave.

X.

Ugovor za zakup predmetnih čestica u obliku ovršne isprave zaključit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem po donošenju Odluke o izboru osobe koja je istaknula najpovoljniju ponudu i to na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, s time da Grad Lepoglava zadržava pravo na jednostrani raskid ugovora o zakupu prije isteka ugovorenog roka, bez posljedica ili naknada, ako:

 1. Grad Lepoglava odluči predmetno zemljište privesti namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom,
 2. odnosno prodati isto prije isteka vremena trajanja zakupa ili
 3. zakupac ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, u kojem slučaju zakupac nema pravo na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete o čemu će zakupac biti pravovremeno obaviješten.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ove točke, sklopiti ugovor o zakupu.

Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan sklapanja ugovora o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o zakupu u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke iz stavka 1. ove točke, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XI.

Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, uplaćena jamčevina bit će vraćena na račun naveden u ponudi, u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja bez prava na kamatu, dok se uplaćena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija zadržava i uračunava u zakupninu.

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, Povjerenstvo predlaže odabir ponude ponuditelja sa slijedećim najvišim iznosom zakupnine, a ponuditelj koji je odustao nema pravo na povrat jamčevine 

XII.

Zakupnik nema pravo poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog natječaja, u cijelosti ili djelomično, dati u podzakup.

XIII.

Grad Lepoglava zadržava pravo poništenja Javnog natječaja kao i da ne izabere ni jednu pristiglu ponudu bez obaveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja.

Jedinstveni upravni odjel

 

 

 

 

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE