ZATVORENO – Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:940-08/23-01/3

URBROJ:2186-9-03/1-23-3

Lepoglava, 27. 09.2023.

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave KLASA:940-08/23-01/3, URBROJ:2186-9-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine, i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave KLASA: 940-08/23-01/3, URBROJ:2186-9-01-23-2 od 27. rujna 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

                      I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Lepoglave, prikupljanjem pisanih ponuda:

 1. čk.br. 1542/1 k.o. Lepoglava, Oranica Gorica (vlasništvo 1/1)
 • zemljište površine 116 m2
 • upisano u ZK uložak 6922 k.o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište – oranica
 • početna kupoprodajna cijena: 1.450,00 eura

 Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: vještački nalaz VN – 182023, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, građevinsko zemljište od 19.06.2023. godine. Elaborat procjene vrijednosti nekretnine iznosi 40 eura.

 1. čk. br. 179 k.o. Lepoglava, Livada Purga (vlasništvo dio 1/1)
 • zemljište površine 2859 m2
 • upisano u ZK uložak 3467 k.o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište-livada
 • početna kupoprodajna cijena: 1.032,00 eura

Početna cijena nekretnina utvrđena je u visini vrijednosti nekretnina sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka Boris Županića: vještački nalaz: VN – 08022, Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, Zgrade i građevinsko zemljište od 28.03.2022. godine. Elaborat procjene vrijednosti nekretnine iznosi 55 eura.

II.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757 – OIB Kupca.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor  s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

III.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti jednokratno ili obročno u najviše 5 (pet) obroka bez plaćanja kamata ukoliko se pravovremeno plaćaju svi obroci.

Kod jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupac snosi troškove sređenja zemljišnoknjižnog stanja.

IV.

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu), odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,
 2. – za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU,

– za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

– za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

 1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
 2. iznos ponuđene cijene uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje, te način plaćanja (jednokratno, u obrocima),
 3. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine
 4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa
 5. pismo namjere s obrazloženjem pravnog interesa za kupnju nekretnine

V.

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„ ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE –  NE OTVARATI“

s navedenom adresom ponuditelja

najkasnije do 05. listopada 2023. godine.

Ponude moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave najkasnije do 05. listopada  2023. godine do 12.00 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

VI.

Pravo podnošenja imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

VII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten o odluci u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

VIII.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene, nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

IX.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere nijednu ponudu.

 

                                                                                                                         GRAD LEPOGLAVA

                                                                                                                     Jedinstveni upravni odjel