Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel

KLASA:940-08/23-01/2

URBROJ: 2186-9-03/1-23-8

Lepoglava, 1.12.2023.

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave (KLASA:940-08/23-01/2, URBROJ: 2186-9-02-23-3 od 15. 11. 2023. godine) i Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave (KLASA:940-08/23-01/2, URBROJ:2186-9-02-23-7 od 1.12.2023. godine), Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

                                                                       I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine u su/vlasništvu Grada Lepoglave, prikupljanjem pisanih ponuda:

 

 1. čk.br. 575/2 k.o. Donja Višnjica, ( vlasništvo 1/1)
 • zemljište površine 308 m2
 • upisano u ZK uložak 255 k.o. Donja Višnjica
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: oranica
 • početna kupoprodajna cijena:492,80 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-182023-3, Zgrade i građevinsko zemljište od 02.08.2023. godine.

 1. čk.br. 576 k.o. Donja Višnjica, vlasništvo (1/1)
 • zemljište površine 745 m2
 • upisano u ZK uložak 126 k.o. Donja Višnjica
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: stambena zgrada i voćnjak
 • početna kupoprodajna cijena: 4.570,80 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-182023-3, Zgrade i građevinsko zemljište od 02.08.2023. godine.

 1. čk.br. 579 k.o. Donja Višnjica, (vlasništvo 1/1)
 • zemljište površine 633 m2
 • upisano u ZK uložak 129 k.o. Donja Višnjica
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: zgrada (stambena i gospodarska) i voćnjak
 • početna kupoprodajna cijena:4.474,00 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-182023-3, Zgrade i građevinsko zemljište od 02.08.2023. godine.

 1. čk.br. 4216 k.o. Lepoglava ( suvlasnički dio 1/6 )
 • zemljište površine 49,67 m2
 • upisano u ZK uložak 19 k.o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: kuća i dvor
 • početna kupoprodajna cijena:1.081,85 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-182023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 26.07.2023. godine.

 1. čk.br. 7389 k.o. Lepoglava ( suvlasnički dio 1/2)
 • zemljište površine: 615 m2
 • upisano u ZK uložak 2154 k.o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: dio građevinsko zemljište, dio poljoprivredno zemljište
 • početna kupoprodajna cijena: 1.125,45 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-182023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 26.07.2023. godine.

 1. čk.br. 48 k.o. Kamenica (suvlasnički dio 1/2 )
 • zemljište površine: 3392 m2
 • upisano u ZK uložak 2676 k.o. Kamenica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena:3.202,47 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 144/23 od 20. lipnja 2023. godine.

 1. čk.br. 199/3 k.o. Kamenica ( suvlasnički dio 1/8)
 • zemljište površine: 482,80 m2
 • upisano u ZK uložak 2677 k.o. Kamenica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena: 331,10 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 145/23 od 20. lipnja 2023. godine.

 1. čk.br. 2372 k.o. Gornja Višnjica (suvlasnički dio 1/4)
 • zemljište površine: 94,75 m2
 • upisano u ZK uložak 3171 k.o. Gornja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena:64,18 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 141/23 od 20. lipnja 2023. godine.

 1. čk.br. 2382 k.o. Gornja Višnjica (suvlasnički dio 1/4)
 • zemljište površine: 1455, 25 m2
 • upisano u ZK uložak 3171 k.o. Gornja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena: 1.696,21 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 142/23 od 20. lipnja 2023. godine.

 1. čk.br. 3622 k.o. Gornja Višnjica (suvlasnički dio 1/4 )
 • zemljište površine: 71 m2
 • upisano u ZK uložak 3171 k.o. Gornja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena:71,16 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 143/23 od 20. lipnja 2023. godine.

 1. čk.br. 3831 k.o. Gornja Višnjica (suvlasnički dio 1/2 )
 • zemljište površine: 4251,5 m2
 • upisano u ZK uložak 3169 k.o. Gornja Višnjica
 • vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište: šuma
 • početna kupoprodajna cijena: 11.783, 69 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka  za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira, dipl. ing. šumarstva, Procjembeni elaborat, evidencijski broj: 1115/23 od 26. veljače 2023. godine.

II.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% utvrđene početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757- OIB Ponuditelja.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuditelj koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

III.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti jednokratno ili obročno u najviše 12 (dvanaest) obroka bez plaćanja kamata ako se pravovremeno plaćaju svi obroci.

Ako se ponuditelj odluči za obročno plaćanje, u ponudi mora navesti broj obroka.

Kod jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ako kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

IV.

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime  i  prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno

naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,

 1. – za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

– za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

– za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja,

 1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine,
 2. iznos ponuđene cijene uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje, te način plaćanja (jednokratno, u obrocima s brojem obroka),
 3. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine,
 4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa,
 5. pismo namjere s obrazloženjem pravnog interesa za kupnju nekretnine.

V.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

” NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARATI”

 s navedenom adresom pošiljatelja

najkasnije do 11. prosinca 2023. godine.

Ponude moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave najkasnije do 11. prosinca 2023. godine do 13.00 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

VI.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

VII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ako se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten o odluci u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

VIII.

Po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene Grad Lepoglava će kupcu izdati ispravu podobnu za upis vlasništva (tabularna isprava).

IX.

Grad Lepoglava zadržava pravo odustanka od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel