Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:940-08/23-01/1

Urbroj:2186-9-03-23-5

Lepoglava, 09. 05. 2023. godine

 

                Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave Klasa:940-08/23-01/1, Urbroj: 2186-9-01-23-1 od 26. 04. 2023. godine i Odluke Klasa:940-08/23-01/1, Urbroj:2186-9-01-223-4 od 09. 05. 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

 

I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine u su/vlasništvu Grada Lepoglave, prikupljanjem pisanih ponuda:

 1. čk.br. 3831 k.o. Gornja Višnjica ( suvlasnički dio ½)

-zemljište površine 586 m²

-upisano u ZK uložak 3169 k.o. Gornja Višnjica 

           – vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište-šuma

           – početna kupoprodajna cijena: 11.783,69 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka za šumarstvo i procjenu šumskog zemljišta dr.sc. Krunoslava Indira dipl.ing.šumarstva: Procjembeni elaborat evidencijski broj 115/23 od 26. 02. 2023. godine

 

 1. čk.br.2807 k.o. Kamenica

-zemljište površine 8503 m²

-upisano u ZK uložak 134 k.o. Kamenica

           – vrsta nekretnine: poljoprivredno zemljište-vinograd

           – početna kupoprodajna cijena: 2.344,00 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina broj: EPVN:09-2/2023, poljoprivredno  zemljište od 22. 03. 2023. godine.

 

 1. čk.br.2860 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 406 m²

-upisano u ZK uložak 3686 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 6.090,00 eura

 

 1. čk.br.2861 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 383 m²

-upisano u ZK uložak 3681 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 5.745,00 eura

 

 1. čk.br.2862 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 241 m²

-upisano u ZK uložak 3680 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 3.615,00 eura

 

 1. čk.br.2863 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 251 m²

-upisano u ZK uložak 3683 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 3.765,00 eura

 

 1. čk.br.2864 k.o. Lepoglava (suvlasnički dio ½)

-zemljište površine 516 m²

-upisano u ZK uložak 3682 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 3.870,00 eura

Početna cijena nekretnina od točke 3.-7. utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina broj: EPVN:09-1/2023, građevinsko  zemljište od 22. 03. 2023. godine.

 

 1. čk.br.750/2 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 97 m²

-upisano u ZK uložak 4155 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 436,50 eura

 

 1. čk.br.751/2 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 913 m²

-upisano u ZK uložak 7014 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 4.108,50 eura

 

     10. čk.br.753 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 952 m²

-upisano u ZK uložak 4034 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 4284,00 eura

 

     11. čk.br.754 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 361 m²

-upisano u ZK uložak 6892 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 1624,00 eura

 

       12. čk.br.755 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 893 m²

-upisano u ZK uložak 4693 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 4018,50 eura

 

       13. čk.br.757 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 124 m²

-upisano u ZK uložak 6892 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 558,00 eura

 

       14. čk.br.758 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 378 m²

-upisano u ZK uložak 6892 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 1701,00 eura

 

       15. čk.br.767 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 256 m²

-upisano u ZK uložak 7040 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 1152,00 eura

 

        16. čk.br.768 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 113 m²

-upisano u ZK uložak 7040 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 508,50 eura

 

         17. čk.br.773 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 2035 m²

-upisano u ZK uložak 6847 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 9157,50 eura

 

         18. čk.br.774 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 1499 m²

-upisano u ZK uložak 6988 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 6745,50 eura

Početna cijena nekretnina od 8.-18. utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina broj: EPVN:12/2023, građevinsko  zemljište od 28. 03. 2023. godine.

 

           19. čk.br.4617 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 190 m²

-upisano u ZK uložak 4185 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 456,00 eura

 

            20. čk.br.4618 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 154 m²

-upisano u ZK uložak 4185 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 339,60 eura

 

             21. čk.br.4619 k.o. Lepoglava

-zemljište površine 135 m²

-upisano u ZK uložak 4185 k.o. Lepoglava

           – vrsta nekretnine: građevinsko zemljište

           – početna kupoprodajna cijena: 324,00 eura

Početna cijena nekretnina od 19-21. utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina broj: EPVN:02/2023, građevinsko  zemljište od 15. 01. 2023. godine..567,38eura=11.783,69 eura)

 

II.

Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757- OIB Kupca.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuđaču koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

 

III.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti jednokratno ili obročno u najviše 6 (šest) obroka bez plaćanja kamata ukoliko se pravovremeno plaćaju svi obroci.

Kod jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Kupac snosi troškove sređenja zemljišno knjižnog stanja.

IV.

 

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime  i  prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno

naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,

 1. – za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

– za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

– za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana

 1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,
 2. iznos ponuđene cijene uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje
 3. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine
 4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa
 5. pismo namjere s obrazloženjem pravnog interesa za kupnju nekretnine

V.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

” NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARATI”

 s navedenom adresom pošiljatelja

najkasnije do 16. svibnja 2023. godine.

Ponude moraju biti zaprimljene u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave najkasnije do 16. svibnja 2023. godine do 13.00 sati kada će biti javno otvaranje ponuda.

VI.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

VII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten o odluci u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

 

VIII.

Tabularna isprava za upis vlasništva izdaje se nakon isplate kupoprodajne cijene, nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

 

IX.

Grad Lepoglava zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel