JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Lepoglave u 2017. godini

Na temelju odredbe članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje od 2017. do 2020. godine (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 75/16) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju
grada Lepoglave u 2017. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području grada Lepoglave u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1. Povećanje konkurentnosti gospodarskih aktivnosti

Ova mjera je usmjerena na povećanje konkurentnosti gospodarskih aktivnosti na području Grada Lepoglave.

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

– Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu
(do 2.000,00 kuna/grlo/ maksimalno 4.000,00 kuna/po korisniku godišnje)

– Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu
(do 500,00 kuna/grlo/ maksimalno 1.500,00 kuna/po korisniku godišnje)

– Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu
(do 200,00 kuna/grlo/ maksimalno 1.000,00 kuna/po korisniku godišnje)

– Sufinanciranje aktivnosti u svrhu modernizacije i postizanja što veće konkurentnosti
(do 25% vrijednosti opravdanih troškova ili maksimalno 10.000,00 kuna/korisnik/godišnje)

Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 15.000,00 kuna.

Mjera 2. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Ova mjera je usmjerena na razvoj i zaštitu tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga kako bi se očuvala vrijedna baština te običaji ruralnih sredina.

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

Poticanje tradicionalne proizvodnje i usluga
Poticanje razvoja turističke ponude temeljene na tradicionalnim vrijednostima

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova (nastup na sajmovima i izložbama, lokalno-tradicijske manifestacije, troškovi izrade specifikacije, istraživanja, godišnjeg nadzora, marketinga…), a maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn godišnje.

Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 15.000,00 kuna.

Mjera 3. Umjetno osjemenjivanje plotkinja

Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se poljoprivednom gospodarstvu koja za svoje krave i krmače koristi uslugu ovlaštene veterinarske organizacije. Subvencija će se isplaćivati u 100% iznosu za prvo umjetno osjemenjivanje plotkinje.

Isplata subvencija će se provesti na temelju zaključenog ugovora sa ovlaštenom veterinarskom organizacijom odnosno na temelju ispostavljenih faktura i evidencije o izvršenoj umjetnoj oplodnji na području grada Lepoglave u iznosu od 100% cijene navedene usluge.

Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinje, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100% za dvije doze po plotkinji godišnje.

Vlasnici koji sami osjemenjuju svoje plotkinje trebaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave donijeti potvrdu da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, a na kraju mjeseca fotokopiju reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme.

Ukupni iznos sredstava za dodjelu po ovoj mjeri iznosi 70.000,00 kuna.

2. KORISNICI POTPORE
Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Lepoglave.
Pod poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave do kraja studenog 2017. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.
Pravo na dodjelu potpora iz ovog iz ovog javnog poziva ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Gradu Lepoglavi.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju: ispunjeni prijavni obrazac, presliku osobne iskaznice, dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan, preslike računa ili druge vjerodostojne dokumentacije ovisno o uvjetima za svaku pojedinu mjeru.

Prijavitelj prijavi za dodjelu potpore prilaže i izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti u području poljoprivrede, dodijeljenih mu iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine, eventualnim statusnim promjenama kao i svojstvu „jednog poduzetnika“ sukladno Uredbi de minimis.
U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani Uredbom de minimis, a odluka gradonačelnika s ugovorom o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

5. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave www.lepoglava.hr kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Grad Lepoglava
Jedinstveni upravni odjel
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
Sa naznakom ”Potpore u poljoprivredi – za javni poziv”

 

6. OSTALE ODREDBE
Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik, a potom sklapa ugovor s korisnikom potpore. Korisnici potpora dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu namjenu, uz nadzor Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.
Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i sljedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Lepoglave.

Grad Lepoglava zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

GRAD LEPOGLAVA
Gradonačelnik
Marijan Škvarić, dipl.ing.

JAVNI POZIV
OBRAZAC ZAHTJEVA
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI