Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2020. godinu

Na temelju točke V. Programa potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave (”Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 91/19) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2020. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela potpora za poticanje razvoja poljoprivrede na području grada Lepoglave u 2020. godini i to:

A) Potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanim s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 130.000,00 kuna

B) Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kuna

Mjera 1.  Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima

 Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi:

  1. izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na PG (materijali, rad, usluge izrade projektne dokumentacije)
  2. kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
  3. kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
  4. kupnja ograde za nasade i životinje
  5. kupnja zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika”
  6. kupnja sustava za navodnjavanje u plasteniku/stakleniku
  7. kupnja višegodišnjih biljaka

 Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.

 Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:

1. kupnju proizvodnih prava i prava na plaćanja
2. kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja;
3. odvodnjavanje
4. ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednoga gospodarstva;
5. nabavu životinja

Intenzitet potpore je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 15.000,00 kuna po korisniku.

 
Mjera 2.  Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda

Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi za:

1. organizaciju i sudjelovanje na natjecanjima, sajmovima i izložbama (pristojbe za sudjelovanje, putni troškovi i troškovi prijevoza životinja, najam izložbenih prostora i štandova te troškovi njihova postavljanja i rastavljanja)
2. publikacije u cilju jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima (troškovi publikacija i web-mjesta na kojima se najavljuje događaj,

Intenzitet potpore je do 50 % iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 kuna po korisniku.

2. KORISNICI

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Lepoglave i bez nepodmirenih su obveza prema Gradu Lepoglavi. 

3. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

Prihvatljivi su računi izdani u 2020. godini.

Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.

Poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti potporu jedanput u tijeku godine. Prijavitelj ne smije imati dugovanja ni po kojoj osnovi prema Gradu Lepoglavi.                                                                                                                    

U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave utvrđuje da li su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli gradonačelniku, a odluka gradonačelnika s ugovorom o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

U slučaju da prijavitelj stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, prijavitelju će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa uz njegovu suglasnost.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– ispunjeni obrazac zahtjeva,
– presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
– preslike plaćenih računa (prihvatljivi su računi izdani u 2020. godini) i dokazi o njihovom plaćanju – izvod iz bankovnog računa ili druga vjerodostojna dokumentacije
– dokaz o vlasništvu ili zakupu nekretnine/poljoprivrednog gospodarstva na području grada Lepoglave
– izjava o korištenim državnim potporama 

5.NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) kao i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave.

 Zahtjevi se dostavljaju do iskorištenja proračunskih sredstava te se rješavaju po redoslijedu zaprimanja.

 U prvom krugu, zahtjevi se šalju  isključivo poštom, preporučenom pošiljkom najkasnije do 26. lipnja 2020. godine.

 na adresu

Grad Lepoglava

Jedinstveni upravni odjel

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

Sa naznakom ”Potpore u poljoprivredi – za javni poziv”

 

             U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja molimo nazvati na telefon broj  042/770-422

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.