JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAVE

Gradsko vijeće

KLASA: 029-02/24-01/1

URBROJ: 2186-9-02-24-2

Lepoglava, 27.02.2024. godine

Temeljem odredbe članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj  41/14 i 83/23) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 120/23), Gradsko vijeće Grada Lepoglave objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA LEPOGLAV

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Lepoglave (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Lepoglave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Lepoglave.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.

Savjet mladih Grada Lepoglave ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada Lepoglave mogu biti birane osobe koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju navršenih petnaest (15) godina do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Lepoglave.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Gradskog vijeća Grada Lepoglave.

Mandat članova Savjeta mladih počinje danom konstituiranja Savjeta mladih i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Lepoglave sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

III.

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su, sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih.

 

IV.

Prijedlog kandidature za članove Savjeta mladih mora sadržavati:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidaturi (ime i prezime kandidata za člana Savjeta mladih, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijava boravišta),
  • obrazloženje prijedloga sa životopisom predloženog kandidata.

Neformalne skupine od najmanje 10 mladih dužne su priložiti popis članova skupine (ime i prezime, datum rođenja, adresa te OIB), za najmanje 10 mladih.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave podnose se na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave (Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava) ili na web stranicama Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr ).

Prijedlog kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštene osobe predlagatelja ili institucije koja ga predlaže, odnosno samo potpisom ako se radi o predlagatelju koji ne posjeduje pečat.

Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju propisane uvjete (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva –  u originalu ili ispis iz sustava e- građani i obostranu presliku osobne iskaznice predloženog kandidata) te dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog Javnog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda ne starija od šest mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva).

V.

Na temelju pisanih i obrazloženih prijedloga ovlaštenih predlagatelja, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Lepoglave obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura glasovanjem bira članove Savjeta mladih, time da se na sjednicu Gradskog vijeća pozivaju kandidati pravovaljanih i pravovremenih kandidatura radi kratkog predstavljanja vijećnicima Gradskog vijeća.

Ako neki od pozvanih kandidata ne prisustvuje sjednici Gradskog vijeća na koju je pozvan radi kratkog predstavljanja, to ne utječe na valjanost kandidature.

VI.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave je dvadeset (20) dana od dana objave ovog poziva u Regionalnom tjedniku.

Razmatrat će se samo potpuni i pravovremeni prijedlozi.

Rok za provjeru formalnih uvjeta je 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava, nakon čega će , u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura biti objavljeni na mrežnim stranicama Grada Lepoglave.

VII.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Lepoglave se dostavljaju neposredno u pisarnicu ili preporučenom poštom na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Kandidatura za člana Savjeta mladih Grada Lepoglave“.

VIII.

Ovaj Javni poziv će se objaviti u Regionalnom tjedniku, službenim internetskim stranicama i oglasnoj ploči  Grada Lepoglave.

 

                                                                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA