JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaželi III – Grad Lepoglava”

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

 

Gradonačelnik

Klasa: 970-04/22-01/3

Urbroj:2186-9-01-23-14

Lepoglava: 02. 01. 2023.

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Zaželi III – Grad Lepoglava, UP.02.1.1.16.0190, u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ te članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18), gradonačelnik Grada Lepoglave dana 02. siječnja 2023.g. raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

„Zaželi III – Grad Lepoglava“

Grad Lepoglava raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Zaželi III – Grad Lepoglava“ radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci

Broj radnika koji se traži i mjesto rada: 11 radnica na području Grada Lepoglave

Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica i higijenskih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 6 (šest) krajnjih korisnika.

Krajnji korisnici: starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćne osobe

Na ovaj oglas mogu se prijaviti:

Na ovaj oglas mogu se prijaviti: nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljane skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i ,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

Uz prijavu na oglas, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje moraju priložiti:

 1. Obrazac prijave (može se preuzeti na stranicama Grada Lepoglave https://www.lepoglava.hr/ ili osobno u zgradi Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava
 2. Molba
 3. Životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 4. Preslika (obostrana) osobne iskaznice
 5. Preslika dokaza o završenom obrazovanju
 6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 7. Dokaz o pripadnosti teže zapošljivoj/ranjivoj skupini:
 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • Pripadniceromskenacionalnemanjine–izjavaosobeopripadnostinacionalnojmanjini,
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
 • Dodatne ranjive skupine – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objave ovog oglasa, odnosno zaključno do 12. siječnja 2023. do 12:00 h.

Prijave se podnose osobnim dolaskom na adresu poslodavca Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili poštom (poštanski žig na pošiljci s datumom najkasnije do 12. siječnja 2023. do 12:00 h), u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Zaželi III – Grad Lepoglava – NE OTVARAJ“.

Ovaj oglas objavit će se na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenim  stranicama Grada Lepoglave.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti dolaskom u prostorije Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava ili na sljedeće kontakte:

Tel: +385 42/770-411

E-mail: lepoglava@lepoglava.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na Javni poziv.

Za kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, provest će se razgovor (intervju) kandidatkinja sa Povjerenstvom za prijam u radni odnos. Ako kandidatkinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukla prijavu na Javni poziv.

Kandidatkinje će o terminu održavanja razgovora (intervjua) biti obaviještene najmanje 3 (tri) dana prije održavanja istog na službenoj web stranici Grada Lepoglava lepoglava@lepoglava.hr  te putem kontakta koje su kandidatkinje navele u životopisu.

Za kandidatkinje koje ne pristupe razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukle prijavu.  Kandidatkinje će o rezultatima Javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl. ing.