ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave

Klasa: 013-03/24-01/3
Urbroj: 2186-9-03/1-24-1
Lepoglava, 24.04.2024. godine

JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA
ODLUKE O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O ODREĐIVANJU PLAĆE I DRUGIH PRAVA GRADONAČELNIKA GRADA LEPOGLAVE
Razlozi donošenja akta: Odredbom članka 90. a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) u bitnome je propisano da gradonačelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja, a stavkom 2. istog članka je propisano da gradonačelnik koji dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu za rad.

Odredba članka 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi relevantno propisuje da se plaće gradonačelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju odrediti u iznosima većim od – za plaće gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,55 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave i mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Ciljevi koji se žele postići donošenjem Odluke Usklađenje općih akata Grada Lepoglave sa relevantnim odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Smjernicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 711-I-518-R-34/22-02-17 od 12.04.2022. godine i Mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave (KLASA: 024-02/22-01/61, URBROJ: 514-07-02/01-23-02 od 19.01.2023. godine).
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):         Zaključno do 8.05.2024. godine

Obzirom na propisane rokove za pripremu i dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave, planiranu sredinom svibnja 2024. godine, savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana kako bi se odluka mogla predložiti na dnevni red sjednice.

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave“

email: lepoglava@lepoglava.hr

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.