Javno savjetovanje: Odluka o socijalnoj skrbi grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 550-01/23/01/1

Urbroj:2186-9-03-23-2

Lepoglava, 09.03.2023. godine

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22), provodi se reforma sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. U obrazloženju donošenja novog Zakona navodi se da je zakonske promjene bilo nužno poduzeti radi bolje i učinkovitije organizacije sustava socijalne skrbi s ciljem unapređenja sustava, a osobito smanjenja siromaštva, socijalne ugroženosti, isključenosti i zaštite najosjetljivijih skupina društva.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeni su troškovi stanovanja koji se odnose na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Predloženom Odlukom utvrđeni su uvjeti, način i postupak za ostvarivanje određenih oblika pomoći koji su od bitnog utjecaja na zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih građana na području grada Lepoglave, koje iznad standarda, odnosno pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi osigurava Grad Lepoglava.

Predložena Odluka je usklađena sa novim Zakonom čime su zaštićeni najugroženiji stanovnici s prebivalištem na području Grada Lepoglave.

Obzirom na navedeno, u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave, da se odazovu

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o socijalnoj skrbi Grada Lepoglave) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr, zaključno do 27. ožujka 2023. godine do 10,00 sati, obzirom na rokove koji su određeni za daljnje postupanje jedinica lokalne samouprave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

v.d. PROČELNICA

Maja Poje, dipl.iur.