NAJAVA – 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće
KLASA: 024-11/24-01/3
URBROJ: 2186-9-02-24-1
Lepoglava, 10.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 16.05.2024. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave za 2023. godinu
 4. Izvješće o poslovanju groblja za 2023. godinu – Lepoglava, Kamenica, Višnjica
 5. Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
 6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Lepoglave za 2024. godinu
 7. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 8. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 9. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 10. Prijedlog 1. izmjena Programa raspodijele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2024. godinu
 11. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana Grada Lepoglave za 2024. godinu
 12. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2024. godinu
 13. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2024. godinu
 14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 15. Prijedlog Odluke o cesiji tražbine radi osiguranja za kreditno zaduženje DVD-a Višnjica
 16. Prijedlog Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Lepoglave
 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu
 18. Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba donesenih uz Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda
 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2023 .godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2023. godinu

19. Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Lepoglave sigurnim mjestom za žene
20. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Lepoglave za razdoblje 01.07. – 31.12.2023. godine
21. Izvješće o radu IVKOM d.d. za 2023. godinu – na znanje
22. Izvješće o poslovanju VARKOM d.o.o. za 2023. godinu – na znanje
23. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2024. godine – na znanje
24. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE