Naknada za pristup informacijama

Grad Lepoglava ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (troškovi kopiranja, skeniranja, poštanski troškovi), sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14, 15/14 i 141/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87eura  za 64 GB; 19,91 eura za 32 GB;  15,93 eura za 16 GB;  6,64 eura za 8 GB;  3,98 eura za 4 GB.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/1415/14, i 141/22 )

 

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od 8 dana, ukoliko iznos prelazi 19,91 eura.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.