ZATVOREN – Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2023./2024.

Gradonačelnik

KLASA: 604-02/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 16.01.2024. godine

Temeljem odredbe članka 5. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), gradonačelnik Grada Lepoglave raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2023./2024.

I.

Gradonačelnik Grada Lepoglave u akademskoj godini 2023./2024. određuje sljedeći broj stipendija:

 1. po osnovi socijalno-ekonomskog statusa –  32 stipendije;
 2. b) po osnovi uspjeha i postignuća tijekom studiranja – 7 stipendija.

Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije samo prema jednom odabranom kriteriju (socijalno-ekonomski status ili uspjeh i postignuća tijekom studiranja), te ne može prelaziti na listu drugog kriterija.

II.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Lepoglave u neprekidnom trajanju od najmanje 1 godinu prije raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti upisani u redovnu nastavnu godinu,
 • da ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija,
 • da su podnijeli pravodobnu prijavu na propisanom obrascu po pojedinom kriteriju dodjele stipendija s pripadajućom propisanom dokumentacijom,
 • da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova, odnosno manje ako učilište omogućava redovan upis naredne nastavne godine s manje od 50 ECTS bodova, o čemu je potrebno dostaviti dokaz,
 • da kućanstvo prijavitelja nema dospjelog dugovanja prema Gradu Lepoglavi s bilo koje osnove.

Posebni uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije prema kriteriju uspjeha i postignuća tijekom studiranja:

– da su studenti upisani u drugu ili višu godinu preddiplomskog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno diplomski studij (studenti prve nastavne godine preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ne ostvaruju pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju uspjeha i postignuća tijekom studiranja),

– da su studenti u prethodnoj redovnoj akademskoj godini ostvarili prosjek veći od 4,00.

Pravo na ostvarivanje stipendije nemaju studenti koji ne ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20), kao i studenti:

 • koji nisu upisani u statusu redovnog studenta,
 • koji upisuju godinu nakon odslušanih svih predavanja tzv. apsolventska godina,
 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini,

time da se u navedene uvjete ne računaju godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza na studiju. 

III.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjele stipendija prema utvrđenim kriterijima, kao i broj bodova studenata koji imaju utvrđeni invaliditet te bodovi za volontiranje propisani su odredbama članaka 10., 11., 12., 13. i 14. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20).

IV.

Stipendija studentima Grada Lepoglave dodjeljuje se za akademsku godinu 2023./2024., računajući od 01. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine.

V.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije studentima su:

 • Prijavni obrazac za natječaj za dodjelu stipendije Grada Lepoglave (koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave u Lepoglavi, Antuna Mihanovića 12, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati) – i to Prijavni obrazac S – s osnove socijalno ekonomskog statusa ili Prijavni obrazac U – Uspjeh i postignuća tijekom studiranja,

Napomena: Prijavni obrazac sadrži i Izjavu o broju članova kućanstva i Izjavu studenta da nije korisnik drugih stipendija koje je obvezno popuniti i vlastoručno potpisati, time da se u izjavu o članovima zajedničkog kućanstva upisuju svi članovi zajedničkog kućanstva,

 • potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2023./2024. iz koje je vidljiva godina ili semestar u koju je student upisan.
 • potvrdu o položenim ispitima državne mature (za studente prve godine preddiplomskog ili integriranog studija) ili prijepis ocjena položenih ispita prethodne akademske godine studija (2022./2023.) sa istaknutim ECTS bodovima po pojedinim predmetima (za studente druge i sljedeće godine studija)
 • presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu izdano od Policijske postaje Ivanec ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja,
 • za prijavitelje prema socijalno – ekonomskom kriteriju:

potvrdu o mjesečnim primanjima svih punoljetnih članova obitelji (uključujući i studenta podnositelja prijave) za 3 mjeseca koja prethode  raspisivanju natječaja i to:

– za zaposlene Potvrda izdana od poslodavca ili obračunska lista ovjerena od poslodavca za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan natječaj za dodjelu stipendija (listopad, studeni i prosinac 2023. godine),

– za umirovljenike preslika odreska o isplati mirovine ili potvrda nadležnog tijela za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan natječaj za dodjelu stipendija (listopad, studeni i prosinac 2023. godine),

– za nezaposlene koji primaju naknadu  potvrda o isplaćenoj naknadi sa Zavoda za zapošljavanje,

– za obrtnike izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o prosječnom iznosu primanja za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan natječaj za dodjelu stipendija (listopad, studeni i prosinac 2023. godine) ovjerenu kod Javnog bilježnika ili PO – SD Obrazac ovjeren od strane nadležne ispostave Porezne uprave za 2023. godinu – u preslici s izvornikom na uvid,

– za osobe s povremenim primanjima tijekom godine potvrda nadležne porezne uprave o primanjima u 2023. godini

– za osobe u zajedničkom domaćinstvu koje nemaju nikakva primanja isto se dokazuje davanjem izjave člana zajedničkog kućanstva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nema primanja s bilo koje osnove.

 • Ako je primjenjivo:

dokaz o dobivenim nagradama na županijskim i državnim natjecanjima tijekom prethodne akademske godine; dokaz o dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi tijekom prethodne akademske godine; dokaz o sudjelovanju u projektu u organizaciji fakulteta, udruga ili drugih inicijativa mladih – voditelj ili član projektnog tima tijekom prethodne akademske godine; dokaz da je student sudjelovao u razmjeni sa vidljivim podatkom o trajanju razmjene tijekom prethodne akademske godine; dokaz o objavljenim radovima u literaturi koju prepoznaje sveučilište ili koju priznaje posebnom odlukom tijelo jedinice područne samouprave (županija) ili tijelo jedinice lokalne samouprave (grada) tijekom prethodne akademske godine; potvrda liječnika iz koje je vidljivo koji je postotak invalidnosti utvrđen studentu; preslika ovjerene volonterske knjižice od stane organizatora volontirana ili potvrdu o volontiranju od strane organizatora volontiranja s brojem ostvarenih sati te potvrdu organizatora volontiranja o prijavljenim volonterskim satima nadležnom Ministarstvu; ukoliko student živi sa samohranim roditeljem ili je samohrani roditelj nužno je priložiti dokaze.

Svu dokumentaciju koju je nužno priložiti, a koja nije na hrvatskom jeziku, mora se dostaviti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača. Ako se dostavi dokumentacija koja nije na hrvatskom jeziku bez prijevoda na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača, smatrati će se da konkretna dokumentacija nije dostavljena u prijavi.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave se neće razmatrati.

VI.

Listu kandidata koji ostvaruju uvjete za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija.

Lista kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava i na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr, u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na objavljenu listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave koji donosi konačnu odluku.

VII.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 88/20).

VIII.

Prijave kandidata dostavljaju se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja u Varaždinskim vijestima, u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave“, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava te je na zatvorenoj omotnici obavezno naznačiti prema kojem kriteriju za dodjelu stipendija se kandidat prijavljuje i ime kandidata.

                                                                                                                                                                    GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                       Marijan Škvarić, dipl. ing.