NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i  114/22, dalje u tekstu: Zakon o elektroničkim medijima), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) te Pravilnika o  financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija (KLASA: 614-07/24-01/1, URBROJ: 2186-9-01-24-1 od 30.01.2024. godine), gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava radi dodjeljivanja sredstava za programske sadržaje regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2024. godini.

Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Lepoglavu, događaji od političkog, gospodarskog i društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i slično, sa ciljem informiranja građana Grada Lepoglave.

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) od interesa za Grad Lepoglavu i  građane Grada Lepoglave.

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Grada Lepoglave), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Grada Lepoglave koje su od interesa za građane Grada Lepoglave (projekti, programi, odluke i usluge Grada Lepoglave namijenjene građanima).

Broj bodova: 0-10.

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i / ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i slično).

Broj bodova: 0-10.

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Grada Lepoglave.

Broj bodova: 0-10.

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Grada Lepoglave (priložiti istraživanje novijeg datuma i / ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije).

Broj bodova: 0-10.

 1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja).

Broj bodova: 0-10.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po utvrđenim kriterijima time da je najviše moguće ostvariti 50 bodova.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv mogu se prijaviti pružatelji koji obavljaju djelatnost audio i / ili audiovizualnih medijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija te ispunjavanju slijedeće uvjete:

 • regionalni i lokalni elektronički mediji s područja Varaždinske županije i ostali mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Grada Lepoglave, a objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad gradske uprave Grada Lepoglave,
 • upisani su u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija agencije nadležne za elektroničke medije,
 • nemaju dospjelog dugovanja prema Gradu Lepoglavi u vrijeme podnošenja prijave što u knjigovodstvenim evidencijama Grada Lepoglave utvrđuje Povjerenstvo,
 • objavljuju redovno ili periodično programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana Grada Lepoglave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti pružatelji:

 • koji su u postupku likvidacije ili stečajnom postupku,
 • koji imaju nepodmirenog dospjelog dugovanja prema Gradu Lepoglavi,
 • nakladnici koji nemaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi građana Grada Lepoglave.

Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv se podnosi putem obrasca prijave koji moraju biti ispunjeni u cijelosti te pratećom dokumentacijom.

Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Prijava na Javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac I – sadrži podatke o podnositelju prijave,
 2. Obrazac II – sadrži podatke o projektu / programskom sadržaju koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv,
 3. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva,
 4. Izvadak iz odgovarajućeg upisnika pružatelja medijskih usluga (radija / televizije / elektroničkih publikacija),
 5. potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Grada Lepoglave, a nisu s područja Varaždinske županije moraju dostaviti dokaz o objavi najmanje 4 programska sadržaja vezana uz područje djelovanja Grada Lepoglave u 2023. godini.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Grada Lepoglave: www.lepoglava.hr.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Lepoglave odnosno zaključno do  26. veljače 2024. godine (ponedjeljak).

Prijave se predaju osobno u pisarnici Grada Lepoglave ili se šalju preporučenom poštom na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ“.

Prijave koje pristignu izvan roka određenog ovim Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće se razmatrati.

Broj i iznos dodijeljenih potpora će se uskladiti sa sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Lepoglave za 2024. godinu.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi gradonačelnik Grada Lepoglave.

Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) u roku od najkasnije 15 dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Lepoglave u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Gradom Lepoglava ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga poziva dužni su:

 • objavljivati programske sadržaje sukladno podnesenoj prijavi tj. utvrđene ugovornom obvezom,
 • pratiti rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske uprave Grada Lepoglave, uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa za građane Grada Lepoglave i lokalne zajednice,
 • osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i terenskim obilascima i
 • objavljivati sadržaje sukladno ciljevima navedenima u članku 2. Pravilnika.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se po provedenom postupku neće vraćati prijaviteljima.