POZIV – sjednica ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Temeljem odredbe članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13 i 43/13),

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE Gradskog vijeća Grada Lepoglave
za dan 16.3.2017. godine / četvrtak / u 17,30 sati

koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12

D N E V N I R E D:

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave.
2. Ostalo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Alojz Špičko v.r.

POZIV