ZATVORENO – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu

Na temelju točke V. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Varaždinske županije”  br. 130/22) gradonačelnik Grada Lepoglave objavljuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva

na području grada Lepoglave za 2023. godinu

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

          Dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva (obrtnicima, trgovačkim društvima, trgovcima, ugostiteljima koji se bave točenjem pića, domaćim radinostima) na području grada Lepoglave u 2023. godini.

     2.  KORISNICI

          Korisnici potpora mogu biti isključivo mikro subjekti malog gospodarstva koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, odnosno prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura) pod uvjetom da imaju registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave.

 1. POTPORE

          Potpora se može dodijeliti za:

 • kupnju novih strojeva, alata, opreme
 • kupnju vozila za obavljanje primarne registrirane djelatnosti
 • kupnju informatičke opreme
 • kupnja opreme i namještaja za uređenje poslovnog prostora
 • certificiranje sustava, proizvoda
 • troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla

Potrošni materijal nije prihvatljiv trošak.

Svi kupljeni strojevi, vozila, alati, oprema i mehanizacija moraju biti u funkciji i upotrebi.

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 2.000 eura.

Minimalni iznos pojedinačnog ulaganja (plaćenog računa/ugovora) mora biti 150 eura.

Poduzetnicima koji se bave trgovinom i točenjem pića, potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 700 eura.

 

 1. POSTUPAK I UVJETI DODJELE POTPORA

          Zahtjevi za dodjelu potpore se dostavljaju na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju.

          Podnositelj zahtjeva prijavi za dodjelu potpore prilaže i Izjavu s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine.    

           Investicija prijavitelja mora biti izvršena te Grad Lepoglava sufinancira do 50% nastalih prihvatljivih troškova.

           Maksimalni iznos sredstava pojedinačne potpore iznosi najviše 2.000 eura.

           Prihvatljivi su računi izdani u razdoblju od 01. srpnja  2022. godine i tijekom 2023. godine.  

           Ponude i predračuni nisu prihvatljivi.

           Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli  potpore.

           Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2023. godine.

           Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

           Na osnovi prijedloga Povjerenstva kojeg će gradonačelnik imenovati svojom Odlukom, a koji otvara i provjerava dostavljenu dokumentaciju te po potrebi može tražiti od prijavitelja dopunu dokumentacije, gradonačelnik svojom Odlukom dodjeljuje potpore male vrijednosti, s korisnikom se sklapa Ugovor o dodjeli sredstava i od tog trenutka se potpora smatra dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore.

U slučaju da poduzetnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, poduzetniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Grad Lepoglava zadržava pravo provjere istinitosti i točnosti priložene dokumentacije i podataka navedenih u prijavi.

Neće se uzeti u razmatranje prijave:

 • podnositelja koji nema registrirano sjedište/prebivalište na području grada Lepoglave
 • podnositelja koji ima dug po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
 • podnositelja koji ima nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Lepoglavi do dana objave Javnog poziva
 • podnositelja koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, kockanjem, kladioničarskim ili sličnim djelatnostima
 • podnositelja koji imaju blokirani račun
 • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • podnositelja nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren predstečajni, stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • udruga
 • fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.)
 • pravne osobe čiji je osnivač Grad Lepoglava ili Republika Hrvatska
 • koje su nejasne i nečitke

Ako Grad Lepoglava utvrdi da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili da podaci navedeni u zahtjevu nisu točni ili istiniti, korisnik će dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Grada Lepoglave te će biti isključen iz svih gradskih potpora u idućih 5 godina.

      5.l POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. ispunjeni obrazac zahtjeva
 2. preslika važećeg izvatka iz sudskog/obrtnog ili drugog javnog registra ili preslika odobrenja za rad
 3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 4. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti dodijeljenih u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine
 1. preslike računa R1 ili R2 koji glase na prijavitelja (računi za prijavitelje koji posluju kao fizičke osobe moraju biti na ime i prezime te osobe) ili preslike kupoprodajnih ugovora
 2. kod transakcijskog plaćanja potrebno je priložiti dokaz o plaćanju:

  – potvrdu banke o provedenom nalogu za plaćanje / izvadak iz bankovnog računa kojim se dokazuje plaćanje računa (nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz plaćanja)

  Ukoliko je račun / ugovor plaćen gotovinom to na njemu mora biti jasno navedeno

       7. ukoliko se potpora traži za kupljeno vozilo za obavljanje primarne registrirane djelatnosti prijavitelj je obvezan priložiti presliku prometne dozvole vozila koja mora glasiti na prijavitelja

       8. ukoliko je račun izdan od strane obveznika fiskalizacije ili je prijavitelj sklopio kupoprodajni ugovor sa obveznikom fiskalizacije, prihvatljivi su računi koji su plaćeni gotovinom u iznosu do 663,61 eura i moraju glasiti na ime prijavitelja ( čl. 28. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom), za račune iznad 663,61 eura dostaviti dokaz da se po posebnim propisima smije plaćati gotovinom

 1. dokaz da je prijavitelj mikro subjekt malog gospodarstva (točka II. Javnog poziva) – preslike obrazaca JOPPD za proteklih 12 mjeseci (za obveznike njihovog podnošenja) ili preslika PO – SD obrasca za 2022. godinu za paušalna zanimanja (obrti, domaće radinosti, sporedna zanimanja i sl.)
 2. kod kupnje opreme i namještaja za uređenje poslovnog prostora potrebno je dostaviti vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora

 

 1. NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

    Zahtjevi sa traženom dokumentacijom šalju se do dana objave obavijesti o zatvaranju Javnog poziva, a najkasnije do 31. srpnja 2023. godine

ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE PREPORUČENOM POŠILJKOM

 na adresu

GRAD LEPOGLAVA

ANTUNA MIHANOVIĆA 12

42250 LEPOGLAVA

sa naznakom ”Javni poziv – potpore za gospodarstvo”

– ne otvarati –

 

Zahtjevi se rješavaju po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Grada Lepoglave za 2023. godinu.

 

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.