ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-03/22-01/2

Urbroj: 2186-9-03/1-23-5

Lepoglava, 17.03.2023. godine

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu, da se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave te da se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama pripremljen je nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti kvalitetnijeg 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, da se odazovu.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 1. Izmjene i dopune Programa građenja za 2023. godinu “) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 27.03 .2023. godine .

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

v.d. PROČELNICA

Maja Poje, dipl.iur.