ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-04/22-01/2

Urbroj:2186-9-03/1-22-5

Lepoglava, 17.03.2023.

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22 ) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu, da se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave kao i da se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama pripremljen je nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove na podnošenje svojih prijedloga.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 1. Izmjene i dopune Programa održavanja za 2023. godinu“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 27.03.2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

v.d. PROČELNICA

Maja Poje, dipl.iur.