ZATVORENO: Javno savjetovanje: 1. izmjene i dopune proračuna grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 400-02/22-01/1

Urbroj: 2186-9-03/1-23-5

Lepoglava, 16.03.2023. godine

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odredbom članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21, dalje u tekstu: Zakon o proračunu) propisano je da Sabor, odnosno predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se proračun donosi, a odredba članka 45. stavka 1. Zakona o proračunu propisuje da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, time da stavak 3. istog članka propisuje da se na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu za postupak donošenja proračuna.

U skladu s navedenim zakonskim odredbama pripremljen je prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, da se odazovu.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu“) ili na e-mail adresu: maja.poje@lepoglava.hr zaključno do 27.03.2023. godine do 12,00 sati.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.

v.d. PROČELNICA

Maja Poje, dipl.iur.