Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

Jedinstveni upravni odjel
KLASA:940-08/24-01/1
URBROJ:2186-9-03-24-9
Lepoglava, 05.04. 2024. godine

Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 10/16), Odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave (KLASA:940-08/24-01/1, URBROJ:2186-9-02-24-3 od 26.03.2024. godine) i Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave (KLASA:940-08/24-01/1, URBROJ:2186-9-01-24-8 od 05.04.2024. godine), Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave, objavljuje

      Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave

                                                                         I.

Grad Lepoglava izlaže prodaji sljedeće nekretnine u su/vlasništvu Grada Lepoglave, prikupljanjem pisanih ponuda:

 1. čk.br. 1572/2 k.o. Očura, VOĆNJAK DOMA ( vlasništvo 1/1)
 • zemljište ukupne površine 147 m2
 • upisano u ZK uložak 1605 k.o. Očura
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: voćnjak
 • početna kupoprodajna cijena:529,20 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-212023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 30.11.2023. godine.

 1. čk.br. 1573/2 k.o. Očura, VOĆNJAK DOMA (vlasništvo 1/1)
 • zemljište ukupne površine 381 m2
 • upisano u ZK uložak 1605 k.o. Očura
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: (voćnjak)
 • početna kupoprodajna cijena: 3029,60 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-212023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 30.11.2023. godine.

 1. čk.br. 1574/2 k.o. Očura, KUĆA I DVOR , izvanknjižno vlasništvo ( suvlasnički dio 1/2 )
 • zemljište ukupne površine 165 m2
 • upisano u ZK uložak 1605 k.o. Očura
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište: kuća i dvor
 • početna kupoprodajna cijena suvlasničkog dijela od jedne polovine: 2858 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-212023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 30.11.2023. godine.

 1. čk.br. 1574/3 k.o. Očura, DVORIŠTE DOMA I KUĆA, (vlasništvo 1/1)
 • zemljište ukupne površine: 101 m2
 • upisano u ZK uložak 1605 k.o. Očura
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište, dvorište doma i kuća
 • početna kupoprodajna cijena: 363,60 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj VN-212023-2, Zgrade i građevinsko zemljište od 30.11.2023. godine.

 1. čk.br. 3144 k.o. Lepoglava, KUĆA I DVORIŠTE, izvanknjižno vlasništvo 1/1
 • zemljište ukupne površine 165 m2
 • ne dolazi upisana u zemljišne knjige, upisana u posjedovni list 670 k.o. Lepoglava
 • vrsta nekretnine: građevinsko zemljište, kuća i dvorište
 • početna kupoprodajna cijena: 5.557, 36 eura

Početna cijena nekretnine utvrđena je u visini tržišne vrijednosti nekretnina sukladno procjenama ovlaštenog sudskog vještaka Borisa Županića: Elaborat procjene vrijednosti nekretnina, broj EPVN-009/2019, Obiteljske kuće, gospodarska zgrada i zemljišta od 09.05.2019. godine.

II.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za učešće u natječaju koja iznosi 10% utvrđene početne cijene nekretnine za koju se ponuda podnosi, u korist žiro-računa Grada Lepoglave IBAN HR 3923600001822900007, model 68, poziv na broj: HR68 7757- OIB Ponuditelja.

Na uplatnici je obavezno naznačiti za koju se nekretninu jamčevina plaća. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, kao i ponuditelj koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

    III.

Kupoprodajnu cijenu nekretnina ponuditelj može platiti jednokratno ili obročno u najviše 12 (dvanaest) obroka bez plaćanja kamata ako se pravovremeno plaćaju svi obroci.

Ako se ponuditelj odluči za obročno plaćanje, u ponudi mora navesti broj obroka.

Kod jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja. Ako kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

    IV.

Ponuda mora sadržavati:

 1. ime  i  prezime, OIB, adresu, broj mobitela/telefona ponuditelja (za fizičku osobu) odnosno

naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (za pravnu osobu) s naznakom odgovorne osobe,

 1. – za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU

– za obrtnike: original ili presliku obrtnice,

– za pravne osobe: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja,

 1. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine,
 2. iznos ponuđene cijene uz oznaku nekretnine za koju se ponuda daje, te način plaćanja (jednokratno, u obrocima s brojem obroka),
 3. broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine,
 4. za ponuditelja državljanina države koja nije članica EU: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa,
 5. pismo namjere s obrazloženjem pravnog interesa za kupnju nekretnine.

V.

Ponude na natječaj se dostavljaju na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, a šalju se poštom preporučeno ili dostavljaju osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom

” NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARATI”

 s navedenom adresom pošiljatelja

do 18. travnja 2024. godine.

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina biti će 29. travnja 2024. godine u 10:00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava.

VI.

Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

VII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

Ako se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku ove točke, između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Najpovoljniji ponuđač će biti obaviješten o odluci u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

VIII.

Po isplati cjelokupne kupoprodajne cijene Grad Lepoglava će kupcu izdati ispravu podobnu za upis vlasništva (tabularna isprava).

IX.

Grad Lepoglava zadržava pravo odustanka od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora kao i pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

GRAD LEPOGLAVA

Jedinstveni upravni odjel