Javno savjetovanje: odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

javnim dobrom u općoj uporabi

Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokane samouprave. Odredbom članka 132. Zakona, komunalna infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu Zakona koja nije evidentirana u katastru ili nije evidentirano njezino stvarno stanje evidentira se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Člankom 61. i 62. Zakona određen je pravni status komunalne infrastrukture te istu definira kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i /ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost, komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave te ne može biti predmet ovrhe niti stečaja. Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi te se upisuje u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave i/ili javnog isporučitelja koji upravlja komunalnom infrastrukturom.

U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj nuporabi ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da daju svoje prijedloge,primjedbe i komentare.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi “) ili na e-mail adresu: suzana.zunic@lepoglava.hr zaključno do 21.06 .2023. godine do 10,00 sati .

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lepoglave na donošenje.