Dječji vrtić (arhiva)

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Odluka o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2023. godinu  ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA ZA 2022./2023. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA ZA 2021./2022.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA U UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ODLUKA O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE I SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI KOJU OBAVLJAJU OBRTI ZA 2022. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU (.pdf)  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/20)

ODLUKA O MJERILIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE S PODRUČJA GRADA LEPOGLAVE U DJEČJE VRTIĆE ZA 2020. GODINU (.pdf)  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 91/19)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (.pdf)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA LEPOGLAVA (.pdf)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE “LEPOGLAVA” LEPOGLAVA (.pdf)

ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE “LEPOGLAVA” LEPOGLAVA (.pdf)

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE “LEPOGLAVA” LEPOGLAVA (.pdf)