ZATVORENO – Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Klasa: 013-03/24-01/4
Urbroj: 2186-9-03/1-24-1
Lepoglava, 29.04.2024. godine

JAVNI  POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

 

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi: I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
Razlozi donošenja akta: Odredbom članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisan je postupak vezan uz izmjene i dopune proračuna.

I. izmjene i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu se donose radi uravnoteženja proračunskih prihoda i rashoda.

Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti s odredbama nacrta I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara
Ciljevi koji se žele postići donošenjem Izmjena i dopuna Proračuna Cilj donošenja I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu je uravnoteženje proračunskih prihoda i rashoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):         Zaključno do 9.05.2024. godine

Obzirom na propisane rokove za pripremu i dostavu materijala za sjednicu Gradskog vijeća Grada Lepoglave, planiranu sredinom svibnja 2024. godine, savjetovanje se provodi u trajanju od 11 dana kako bi se I. Izmjene  Proračun mogle predložiti na dnevni red sjednice.

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr )
Adresa za podnošenje prijedloga: poštom: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu“

email: lepoglava@lepoglava.hr                                                                                                                  

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.