Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku postupku donošenja PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE – Revizija II

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 013-03/24-01/7
URBROJ: 2186-9-04/2-24-1
Lepoglava, 17.06.2024. godine

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE GRADA LEPOGLAVE – Revizija II

 

Pravni temelj za donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Lepoglave sadržan je u odredbi članka 17. stavka 3. alineje 2. i 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 8. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni glasnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21).

Sukladno odredbi članka 17. stavka 3. alineje 7. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća, te temeljem odredbe članka 17. stavka 1. alineje 2. predstavničko tijelo donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Temeljem članka 8. stavka 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16) Procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave izrađuju se najmanje jednom u tri godine, a zadnja Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Lepoglavu donesena je 2021. godine.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“ br. 49/17) utvrđena je obveza informiranja javnosti u postupku donošenja planskih dokumenata u području civilne zaštite. Tako je člankom 61. Pravilnika propisano da su svi nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni u postupak donošenja propisa uključiti javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama u području civilne zaštite te pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja. S obzirom na sadržaj predmetne Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Lepoglave, ovim putem  poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane osobe koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Lepoglave.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Lepoglave“) ili na e-mail adresu: lepoglava@lepoglava.hr zaključno do 17.07.2024. godine do 10.00 sati. Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti Izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama grada Lepoglave www.lepoglava.hr.

                                                                                                                    PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                                                     Tomislav Hojsak, dipl. ing. geot.