NAJAVA – 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće
KLASA: 024-11/24-01/2
URBROJ: 2186-9-02-24-1
Lepoglava, 20.03.2024. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE
koja će se održati dana 26.03.2024. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati
u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Izvješće o radu i poslovanju gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava za 2023. godinu
 4. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
 5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 7. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
 9. Prihvaćanje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave
 10. Prihvaćanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ Grada Lepoglave za razdoblje 2024-2027
 11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Lepoglave za 2024. godinu
 12. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
 13. Obavijest do kojeg iznosa može gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučivati o stjecanju, otuđenju odnosno raspolaganju pokretninama i nekretninama te raspolaganju ostalom imovinom u vlasništvu Grada Lepoglave – na znanje
 14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Lepoglave u 2023. godini – na znanje
 15. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2023. godini – na znanje
 16. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu – na znanje
 17. Program utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu – na znanje
 18. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – veljača 2024. godine – na znanje
 19. Ostalo

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Robert Dukarić

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE