Komunalno gospodarstvo

Odluka o prihvaćanju Programa modernizacije nerazvrstanih cesta za 2023. godinu – https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9623.pdf

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije 105/22 )

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22 )

PROGRAM MODERNIZACIJE NERAZVRSTANIH CESTA ZA 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 78/21)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „IZGRADNJA NADSTREŠNICE UZ GROBNU KUĆU I IZGRADNJA KONZOLNE NADSTREŠNICE“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

OPIS PROJEKTA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/21)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI NA ČKBR. 2086/3 U K.O. LEPOGLAVA

ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA NA NEKRETNINI ČKBR. 1952/3 U K.O. KAMENICA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

PROGRAM MODERNIZACIJE 2020 (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – GRAĐEVINA I UREĐAJI JAVNE NAMJENE (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – GRAĐEVINE JAVNOG PRIJEVOZA (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – GROBLJA I KREMATORIJI (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – JAVNA PARKIRALIŠTA (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – JAVNE PROMETNE POVRŠINE (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – JAVNE ZELENE POVRŠINE (.xls)

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – NERAZVRSTANE CESTE (.xls)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O KORIŠTENJU POSTROJENJA ZA SORTIRANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

SPORAZUM O KORIŠTENJU POSTROJENJA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE I OPREMANJA POSTROJENJA ZA SORTIRANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

SPORAZUM O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE I OPREMANJA POSTROJENJA ZA SORTIRANJE

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/19)

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 5/19)

ODLUKA O IZGLEDU SLUŽBENE ODORE TE IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE KOMUNALNOG REDARA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 73/19)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODNU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 73/19)

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PROGRAM MODERNIZACIJE CESTA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/18)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 6/18)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 68/17)

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 68/17)

PLAN ZIMSKE SLUŽBE 2017./2018.

ODLUKA – OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 36/17)

ODLUKA O KORIŠTENJU NAMJENSKIH SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ BRDSKO – PLANINSKIH PODRUČJA ZA FINANCIRANJE PROVEDBE KAPITALNOG PROJEKTA OD INTERESA ZA RAZVOJ GRADA LEPOGLAVE: “RADOVI NA POSTAVLJANJU VANJSKE RASVJETE SPORTSKIH MALONOGOMETNIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE – IGRALIŠTE ČRET, GEČKOVEC, VILETINEC I OČURA”  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 36/17)

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/16)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU

SREDNJOGODIŠNJI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA KONCESIJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 46/16)

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – PROČIŠĆENI TEKST (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 23/16)

PLAN ZIMSKE SLUŽBE 2015./2016. 

POZIV – za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor

POZIV – pravnim i fizičkim osobama o prijavi komunalne naknade

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/14)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 27/01)

ODLUKA O VRIJEDNOSTIMA JEDINIČNIH IZNOSA NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 35/11)

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/08)

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 60/1510/16)

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA KONCESIJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/11, 4/12 i 06/13)

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 74/13)

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 26/12, 63/14, 10/16)

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11 i 43/13)

ODLUKA O ODREĐIVANJU UPRAVITELJA VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU OBORINSKIH OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 45/11)

ODLUKA O UVOĐENJU NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBNIH GRAĐEVINA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU ,,VARKOM“ (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10 i 35/11)

ODLUKA O UVOĐENJU NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBNIH GRAĐEVINA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU ,,IVKOM“ D.D. IVANEC (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 40/10 i 35/11)

ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 9/00 i 22/11)

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10, 10/16)

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O UPORABI, KORIŠTENJU I UPRAVLJANJU DISTRIBUCIJSKOM TELEKOMUNIKACIJSKOM KANALIZACIJOM (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/10)

ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/10)

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI DODJELJIVANJEM KONCESIJE NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/10)

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA GRAD LEPOGLAVU ZA RAZDOBLJE OD 2009. – 2016. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 39/09)

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU IZJAVE O POLITICI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 29/08)

PRAVILNIK O ISKAZNICI I OZNACI KOMUNALNOG REDARA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 31/10)

ODLUKA O DOZVOLJENOJ MASI OPTEREĆENJA NERAZVRSTANE CESTE DELAI – SAJKI – RAVNA GORA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 16/04)

 

ARHIVA

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2013. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 60/13)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 44/12)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA DIONICA PROGRAMA MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10)

PROGRAM MODERNIZACIJE I ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2010. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 25/10)

RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/10)

RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 6/10)